Announcements

Current Issue

Vol 7 No 1 (2020): วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชขภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

    สวัสดีครับ ท่านสมาชิกวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกๆท่าน วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งวารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งบทความต่างๆ ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาได้พิจารณาบทความให้มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่ง

   ในวารสารชุดนี้มีบทความจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ บทความโดยแบ่งเป็นบทความวิชาการจำนวน ๒ บทความ และบทความวิจัยจำนวน ๘ บทความ ซึ่งบทความต่างๆ มีองค์ความรู้ในการค้นหาที่ เกิดประโยชน์มากดังเช่น บทความวิชาการของอุดมศักดิ์ อรรถโกวิทย์ เรื่องทัศนศิลป์ในศาลาพระพุทธ อุตรมงคล (Visual Arts in Sala Phra Bhuddha Uttaramongkol) เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะการออกแบบศาลาพุทธอุตร  มงคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ดำเนินการตั้งแต่ริเริ่มก่อสร้างจนปรับปรุงซ่อมสร้างใหม่สวยงาม มีเรื่องราวเกี่ยวข้องมากมายที่น่าศึกษา นอกจากนี้มีบทความวิจัยเรื่อง การสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ของจันทิมา ปกครองที่ได้รวบรวมองค์ความรู้รูปแบบการสืบทอดความรู้ในการทอผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสืบทอดความรู้ลักษณะของอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 2) การสืบทอดความรู้ให้เฉพาะสมาชิกในครอบครัว 3) การสืบทอดความรู้ด้วยผู้รู้ชำนาญหรือวิทยากร และ 4) การสืบทอดความรู้ด้วยการฝึกฝนและพัฒนา และ มีบทความวิจัยที่น่าสนใจของทรรศนะ ภาคอัมพร ศึกษาเรื่องเจิง : พ่อครูมานพ ยาระณะ ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ อันเกี่ยวข้องกับกระบวนท่าแม่ไม้เจิงด้วยมือเปล่า โดยได้กำหนดขุมเจิง ไว้ 8 ทิศทาง และ มีส่วนประกอบท่าทางด้วย “นวอาวุธ” คือ หมัด 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก 2 และร่างกายจิตใจ 1 รวมเข้าเป็น 9 อาวุธ ในเจิงการต่อสู้ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีบทความต่างๆในวารสารที่มีองค์ความรู้น่าศึกษาหลากหลายเรื่องยิ่ง

สุดท้ายนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่สนใจได้ศึกษาวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณาบทความ และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน ทุกๆ ท่าน ตลอดจนท่านที่กรุณาส่งบทความทางวิชาการบทความวิจัยมาเพื่อเผยแพร่นำองค์ความรู้สู่สาธารณชน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Published: 2020-06-25

รายละเอียดประจำฉบับ

Research Articles

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ

View All Issues