วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

            วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการส่งเสริม และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน ความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างผู้สอน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจซึ่งครอบคลุม วิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม ซึ่งบทความวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางวิชาการ และ บทความวิชาการผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกเรื่อง

            ขอบเขตสาขาวิชาผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ คือ ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันประกอบไปด้วย นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม บริหารการศึกษา สหวิทยาการศาสตร์

            กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะพิจารณาบทความต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไขถูกต้องแล้ว และพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จำนวนอย่างน้อย 2 คน เพื่อพิจารณาบทความ โดยใช้ระบบปกปิดข้อมูลของทั้งสองฝ่าย (Double-Blinded)

สาขาและขอบเขต วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            รับตีพิมพ์บทความ ประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เกี่ยวกับ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดนตรี ศิลปะ การออกแบบ ศาสนา ปรัชญา พัฒนาสังคม การท่องเที่ยว และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา

          บรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

          โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1417 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1420

          ส่งบทความได้ที่  http://johuru.com/index.php/johuru/index

                             E-mail: hssurujournal@gmail.com