วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

            วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการส่งเสริม และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน ความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างผู้สอน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจซึ่งครอบคลุม วิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม ซึ่งบทความวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางวิชาการ และ บทความวิชาการผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกเรื่อง

            ขอบเขตสาขาวิชาผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ คือ ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันประกอบไปด้วย นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม บริหารการศึกษา สหวิทยาการศาสตร์

            กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะพิจารณาบทความต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไขถูกต้องแล้ว และพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จำนวนอย่างน้อย 2 คน เพื่อพิจารณาบทความ โดยใช้ระบบปกปิดข้อมูลของทั้งสองฝ่าย (Double-Blinded)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา

          บรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

          โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1417 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1420

          ส่งบทความได้ที่  http://johuru.com/index.php/johuru/index

                             E-mail: hssurujournal@gmail.com