บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา

 

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ศาสตราจารย์ดร.บุญทัน ดอกไธสง                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5. รองศาสตราจารย์ดร.สนม ครุฑเมือง                   มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. รองศาสตราจารย์ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์               มหาวิทยาลัยนเรศวร

7. รองศาสตราจารย์ดร.สุชาติ แสงทอง                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8. รองศาสตราจารย์สธน โรจนตระกูล                    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

9. รองศาสตราจารย์กวี ครองแก้ว                         มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยูร ลิ้มสุข                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระ เลิศสมพร               มหาวิทยาลัยพะเยา

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนะ ปัญญาภา             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

13. อาจารย์ ดร.วันชาติ นภาศรี                           มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

15. อาจารย์ ดร.อำนาจ บุญอนนท์                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

16. อาจารย์ ดร.สำเริง ถึงคุณ                              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

17. อาจารย์ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ                    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

18. อาจารย์ ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

19. อาจารย์ดวงพร บี่หัตถกิจกูล                          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์