การพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใสสะอาดสู่ท้องถิ่นสีเขียว

  • ธรรมพร ตันตรา
  • วันชาติ นภาศรี
Keywords: การพัฒนานโยบายสาธารณะ, แนวปฏิบัติที่ดี, การเมืองสีเขียวที่ใสสะอาด

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น “Green and Clean Politic โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพใสสะอาดตามหลักธรรมาภิบาลสู่ท้องถิ่นสีเขียว และ 3.เพื่อนำเสนอตัวแบบต้นแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น “Green and Clean Politic โดยการใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง และเทศบาลตำบลสันป่าเปา ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีค่าอำนาจความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพทำให้งานวิจัยมีคุณค่า ซึ่งผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรวจทานข้อมูลผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เพื่อเสนอตัวแบบต้นแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น “Green and Clean Politic โดยสามารถ    

สรุปผลการวิจัย ดังนี้

  1. ตัวแบบกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกว่า “ 3 P. ; The Public Policy in Development Process Model of Local Organization” เป็นตัวแบบ (Model) เชิง กลยุทธ์ต้นแบบที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มต้นจาก P1 ปัจจัยนำเข้า คือ แรงกดดัน ข้อเรียกร้อง และข้อสนับสนุนที่ถูกนำเข้า สู่ P2 ปัจจัยกระบวนการ ระบบบริหารและการถูกแปลงเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะ และถูกนำออก P3 ปัจจัยการตอบสนองความต้องการ อย่างมีเจตนาเพื่อตอบสนองสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ของประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสำเร็จของการกระทำ เพื่อสร้างพึงพอใจต่อประชาชน
  1. รูปแบบการบริหารนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพใสสะอาดตามหลักธรรมาภิบาล แบ่งเป็น 3 ด้าน 11 หลักธรรมาภิบาล คือ ด้านเหตุและปัจจัย จำนวน 3 หลักการ 1.หลักยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 2. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 3. หลักวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 6 หลักการ 1. หลักความสำนึกในหน้าที่/การตรวจสอบ 2.หลักการมีส่วนร่วม 3.หลักความเสมอภาคยุติธรรม 4.หลักความโปร่งใส 5.หลักการปฏิบัติตามกฎ 6.หลักคุณธรรมและจริยธรรม และด้านผลลัพธ์ จำนวน 2 หลักการ 1. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 2.หลักความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Economy Effectivenessand Efficiency)
  2. จาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 ผู้วิจัยนำมาอธิบายเป็นตัวแบบ(Model) ต้นแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น“Green and Clean Politic” ประกอบด้วย ตัวแบบแสดงกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ 3 P. ; The Public Policy in Development Process Model of Local Organization” และตัวแบบแสดงรูปแบบการบริหารนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพใสสะอาดตามหลักธรรมาภิบาล 3 ด้าน 11 หลักธรรมาภิบาล

References

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560 - 2564). สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง กรุงเทพฯ.
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2544 ). เรื่องการเสริมสร้าง Good Corporate Governance ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ.
ทิพาวดี เมฆศวรรค์. (2545). การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ : กราฟิคฟอร์แมท (ประเทศไทย).ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
วันชาติ นภาศรี. (2562 ก, 29 มิถุนายน). รูปแบบ 3 P.Model ; The Public Policy in Development Process of Local OrganizationModel. [รูปแบบ]. เชียงใหม่.
วันชาติ นภาศรี. (2562 ข, 28 สิงหาคม). แสดงรูปแบบการบริหารนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพใส สะอาดตามหลักธรรมาภิบาล. [รูปแบบ]. เชียงใหม่.
วันชาติ นภาศรี. (2562 ค, 15 กันยายน). แสดงตัวแบบต้นแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เป็น“Green and Clean Politic” [รูปแบบ]. เชียงใหม่.
วันชาติ นภาศรี. (2558 ง). ทฤษฎีองค์การและการบริหารภาครัฐแนวใหม่. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่.
สุเทพ เชาวลิต. (2548). การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management). โครงการส่งเสริมตำราวิชาการและเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. เสมาธรรม. กรุงเทพฯ.
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. (2544). นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ. โครงการเอกสารตำราคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กรุงเทพฯ.
อุทิศ ขาวเธียร. (2546). การวางแผนกลยุทธ์. กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Suzanne Turner. (2006).Tools for Success. a Manager’ s Guide. The McGraw – Hill Company Singapore.
Published
2020-02-25