การวิเคราะห์รูปแบบและหน้าที่ในระดับข้อความของอนุพากย์คุณศัพท์ภาษาไทยในนวนิยาย

  • วัชรชัย ขอบเหลือง
Keywords: อนุพากย์คุณศัพท์ , หน้าที่ในระดับข้อความ, อนุพากย์คุณศัพท์ชนิดไม่เฉพาะเจาะจง

Abstract

          งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ และ หน้าที่ในระดับข้อความของอนุพากย์คุณศัพท์ ภาษาไทย ทั้งชนิด “ที่”“ซึ่ง”“อัน” และ “ไม่ ปรากฏคำเชื่อม” โดยศึกษาข้อมูลการใช้จริงในระดับ ข้อความ ทั้งในแง่ของการใช้แบบ “เฉพาะเจาะจง” และ แบบ “ไม่เฉพาะเจาะจง”โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือนวนิยาย จำนวน 2 เรื่อง

          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า แม้ว่าอนุพากย์คุณศัพท์ในภาษาไทยจะมีรูปแบบต่างๆ โดยแบ่ง ตามชนิดของคำเชื่อมที่หลากหลาย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น   อีกทั้งจากงานวิจัยที่ผ่านมา ยังกล่าวถึง หน้าที่ของอนุพากย์คุณศัพท์แต่ละชนิดคำเชื่อมไว้อย่างชัดเจนก็ตาม   แต่จากข้อมูลที่ได้   จะเห็นว่ามี การใช้อนุพากย์คุณศัพท์ชนิดคำเชื่อม “ที่” ในปริมาณที่มากกว่าอนุพากย์คุณศัพท์ชนิดคำเชื่อมอื่น อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่อนุพากย์คุณศัพท์ชนิดคำเชื่อม “ซึ่ง” และ “อัน” ซึ่งมีโอกาสใช้งานข้อมูลที่ เป็นงานเขียนสูง กลับพบได้ค่อนข้างน้อย

          ทั้งนี้พบข้อสังเกตว่า การใช้อนุพากย์คุณศัพท์ชนิดคำเชื่อม “ที่” มีรูปแบบและหน้าที่ที่ใช้ในระดับข้อความที่หลากหลาย โดยเฉพาะในส่วนของหน้าที่ในแบบ “ไม่เฉพาะเจาะจง” ที่ใช้นั้นมีการใช้ ค่อนข้างสูงและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งน่าจะเป็นลักษณะการใช้ในงานเขียน โดยเฉพาะงานเขียนชนิด นวนิยาย

References

พรทิพย์ กิจสมบัติ. (1981). การใช้คำ “ที่” “ซึ่ง” “อัน”. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). กรุงเทพฯ.
สมเกียรติ เชวงกิจวณิช. (2000). อนุพากย์คุณศัพท์ชนิด “ไม่เฉพาะเจาะจง” (Non-restrictive)” ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย. วารสารมูลนิธิญี่ปุ่น. The Japan Foundation. กรุงเทพฯ (3).
สุธาสินี ปิยพสุนทรา. (2556). คุณานุประโยคในทำเนียบภาษาของภาษากฏหมาย ภาษาสื่อ ภาษา การเมือง และภาษาวิชาการ. วารสารศิลปศาสตร์ 13(1), 117-126.

Kuno, Susumu and Preeya Wongkhomthong. (1981). “ Relative clauses in Thai ” Studies in Language. 5.2, 195-226.
Singnoi, Unchalee. (2000). Nominal Construction in Thai. Ph.D dissertation. The University of Oregon.
Takahashi, Kiyoko. (2011). Relative Clause Construction in Thai. In Hasegawa, Nobuko (ed.) Reconsideration of Generative Grammar in the Seventies: The Horizon of Japanese Studies, 253-275. Tokyo.
Yaowapat, Natchanan. (2005). “Pronoun Retention in Khmer and Thai Relative Clauses.” In Sidwell, Paul, ed., SEALSXV : Papers from the 15th Meeting of The Southeast Asian Linguistics Society, pp.121-132. Canberra: Pacific Linguistics.
Published
2020-02-25