ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดลำปางตามพระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

  • ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
  • ปิยะพัชร์ ศรีวงษ์วิศาล
  • ศรศักดิ์ อินทะกัณฑ์
Keywords: ปัจจัยที่เสี่ยง, การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น, การสร้างวินัยของวัยรุ่น

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดลำปาง2)ศึกษาปัจจัยที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดลำปางและ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปางด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนใน 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง จำนวน 400 คน และวิเคราะห์ทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการศึกษา พบว่า ระดับของปัจจัยที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดลำปางเกิดจากการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับ 4.26 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยที่เสี่ยงเกิดจากการเลี้ยงดู มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.12 ขณะที่ ปัจจัยที่เสี่ยงเกิดจากการคบเพื่อน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ระดับ 3.65

          ข้อเสนอแนะคือ รัฐบาลควรกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะบางประการ เช่น การเปิดโอกาสให้วัยรุ่นสามารถเลือกวิธีการคุมกำเนิดได้อย่างอิสระภายใต้การควบคุมทางการแพทย์ และต้องมีมาตรการในการสร้างวินัยของวัยรุ่นผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถติดตามพฤติกรรมได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

References

กุสุมา มีศิลป์, นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ และ เสนอ ภิรมจิตรผ่อง. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ, 8(1): 1-11.
จุฑารัตน์ ชัยวีรพันธ์เดช และ สิวิลักษณ์ กาญจนบัตร. (2559). ผลกระทบต่อทารกจากมารดาที่ใช้สารเมทแอมเฟตามีนก่อนคลอด. วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง, 60(1): 53-64.
ณิชาภัทร ปุ่นมีกิจ. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยา. มหาวิทยาลัยบูรพา: คณะพยาบาลศาสตร์.
บุรเทพโชคธนานุกุล และ กมลชนก ขำสุวรรณ.(2559). “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ผลกระทบทางสังคมจากมุมมองเรื่องเพศของแม่ต่างรุ่น. วารสารประชากร, 4(2): 61-79.
ไพจิต ภูแช่มโชติ และ วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. (2555). การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น. การประชุมวิชาการ GRC 2012. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วฤษสพรณัฐรุจิโรจน์. (2560). การขับเคลื่อนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น.วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 20 (ฉบับเดือนธันวาคม): 216-229.
วันเพ็ญ แก้วปาน สุรินธร กลัมพากร และ ปาหนัน พิชยภิญโญ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, 25(3): 56-66.
ศิริวรรณ ทุมเชื้อ และ พรพรรณ พุ่มประยูร. (2561). วัยรุ่นตั้งครรภ์: แนวคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการระบบสุขภาพอำเภอ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 12(2): 29-38.
ศิริพร จิรวัฒน์กุล. (2562). ‘ลำปางโมเดล’ สานพลังป้องกัน-แก้ปัญหาท้องวัยรุ่น. กิจกรรมติดตามหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่จังหวัดลำปางวันที่ 10 พฤษภาคม 2562.
สราญภัทร อนุมัติราชกิจ. (2557). การเตรียมความพร้อมของประชากรสู่สากล: กรณีศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร. กระทรวงการต่างประเทศ: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ.
สุชาติ รัตถา, เรขา อรัญวงศ์ และ รัชนี นิธากร. (2558). การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชร.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 9(2): 142-160.
สุนีย์ กันแจ่ม และคณะ. (2560). ความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นชายกับเพื่อนหญิง: การวิเคราะห์อภิมาน. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 11(ฉบับพิเศษ).
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2559). พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559.กรุงเทพฯ: สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง. (2562). การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพคณะที่ 1. รายงานตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562. ลำปาง
องค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย. (2558). การวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในประเทศไทย: รายงานสังเคราะห์2558. กรุงเทพฯ: องค์การยูนิเซฟ.
Published
2020-02-25