แนวทางการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3

  • ไพบูลย์ จุลภักดิ์
  • วัชรี ชูชาติ
Keywords: แนวทางการบริหารงานประมาณ, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานงบประมาณ และแนวทางการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษา จำนวน 280 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีค่าเท่ากับ 1.00 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการสนทนากลุ่ม

          ผลการวิจัย พบว่า

  1. การบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการจัดทำและเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการบริหารบัญชี ด้านการบริหารการเงิน ด้านการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
  2. แนวทางการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตามขอบข่ายงานงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้

             2.1 ด้านการจัดทำและเสนอของบประมาณ คือ การจัดทำงบประมาณเพื่อพัฒนาตามนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธิ์ ของโรงเรียน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมากที่สุด

             2.2 ด้านการจัดสรรงบประมาณ คือ การจัดสรรงบประมาณตามแผนกลยุทธิ์ แผนพัฒนา หรือตามนโยบายต่างๆ การวิเคราะห์สิ่งที่ควรพัฒนาและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นสำคัญ

             2.3 ด้านการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน คือการติดตามผล แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและตามระเบียบข้อกฏหมาย

             2.4 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา คือการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน

             2.5 ด้านการบริหารการเงิน คือการจัดการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบและข้อกฏหมาย

             2.6 ด้านการบริหารบัญชี คือ การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

             2.7 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ คือ การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบ และการจัดระบบดูแลพัสดุและสินทรัพย์ที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ง่าย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
. (2546 ก). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล.กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
เกศินี บัวน้ำอ้อม. (2551). สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ชนากานต์ คงกะพันธ์. (2560). การกระจายอำนาจการบริหารงานงบประมาณสู่สถานศึกษา ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ชิดเชื้อ ชัยฤาชา. (2551). การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เดช ดอนจันโคตร. (2550). การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิวิสณีย์ ลอมา. (2556).การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
พิสมัย สุนนท์นาม. (2554). การศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา.
มานัส ผิวพรรณ์. (2553). การศึกษารูปแบบการบริหารงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
วรกาญจน์ สุขสดเขียว. (2556). การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 9. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วนิดา ช่วยบำรุง. (2551). การศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี.
สรารักษ์ ศิริพงษ์. (2559). การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
สายบัว กล้วยดี. (2556). สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานงบประมาณของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
สีตีซอปีเย๊าะ มือแยบาสอ. (2556). การบริหารงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
สุภาพร เจริญศรี. (2550). การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3. สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
โสลัดดา เศรษฐการ. (2552). การพัฒนาคุณภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อาซียะห์ วานิ. (2556). ปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อุดมธาระณะ. (2553). บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities, Journal of Education and Psychological Measurement. 30(3): 607 - 610.
Published
2020-02-25