แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม

Asperger’s Syndrome

  • เพิ่มพร สุ่มมาตย์
Keywords: แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม Asperger’s Syndrome

Abstract

การศึกษาเรื่องแอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม (Asperger’s Disorder) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงลักษณะ อาการ การวินิจฉัยโรค และการจัดการศึกษาพิเศษของผู้ที่มีภาวะแอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มภาวะนี้ จะมีความบกพร่องทางพัฒนาการในลักษณะที่โดดเด่น อันเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบประสาท ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความบกพร่องในด้านทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ตลอดจนพฤติกรรมการแสดงออก แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยบางรายอาจมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเฉกเช่นคนปกติ   และประสบความสำเร็จในอาชีพที่เหมาะสมได้ หากได้รับการจัดการศึกษาพิเศษอย่างถูกต้องเหมาะสม

         

The study of the Assyrian Perry Walker Syndrome (Asperger's Disorder) was intended to point out the symptoms, diagnosis and management of patients with Aspen's Soccer City. Syndrome by those in this group of patients contained developmental disabilities in an outstanding manner due to a malfunction of the nervous system. As a result, patients are deficient in social skills, language skills and communication and behavior. However, some patients may be able to learn as well as normal people and succeed in a career that is suitable for them if they are properly educated in a special education.

References

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.) Waashington, DC : Author.
Barnhill, G., Hagiwara, T., Myles, B.S., Simpson, R.L., Brick, M.L., & Griswold, D.E. (2000). “Asperger syndrome : A study of cognitive profiles of 37 children and adolescents.” Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 15, 146-153.
Ozonoff, S., Rogers, S.J., & Pennington, B.E. (1991). “Executive function deficits in high functioning autistic individuals : Relationship to theory of mind,” Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32, 1107-1122.
Van Krevelen, D.A. (1971). “Early infantile autism and autistic psychopathy.” Journal of Autism and Childhood Schizophrenia. 1, 82-86.
Wing. L. (1981). “Asperger’s syndrome : A clinical account,” Psychological Medicine, 11, 115-129.
Published
2016-12-29