องค์ประกอบของเสียงดนตรี

Musical Sound Components

  • สมบัติ เวชกามา
Keywords: องค์ประกอบ, เสียงดนตรี

Abstract

ดนตรีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเสียงและเสียงจะมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ระดับเสียง (Pitch)พิสัยของเสียง(Range) ความสั้นยาวของเสียง(Duration)  ความเข้มของเสียง(Intensity)  และคุณภาพของเสียง(Tone Quality) ซึ่งระดับเสียงมาตรฐานสากลจะมี 7  ระดับคือ โด (Do) เร(Re)  มี(Mi) ฟา(Fa) ซอล(Sol)  ลา(La)  ที(Te) ลักษณะการเคลื่อนเสียงจะเริ่มจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูง   ซึ่งการบันทึกเสียงจะใช้สัญญาลักษณ์แทนโดยมีวิธีการเรียนรู้เช่น  ใช้ระบบโทนิคซอล–ฟา (Tonic Sol - Fa) หรือระบบตัวอักษรและระบบเชอเว (Cheve/) หรือตัวเลข  ส่วนบรรทัด 5 เส้นจะเป็นเส้นที่ใช้บันทึกตัวโน้ตเพื่อเปรียบเทียบระดับเสียงสูง - ต่ำ ทางดนตรี  และถ้าระดับเสียงเกินบรรทัด 5 เส้นให้ใช้เส้นน้อยบันทึกแทน    กุญแจประจำหลักเสียงแบ่งเป็น  4  ชนิดคือ กุญแจประจำหลักเสียงซอล (G Clef   หรือ Treble  Clef) เป็นกุญแจที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  กุญแจประจำหลักเสียงฟา-เบส (F Clef   หรือ Bass  Clef) กุญแจประจำหลักเสียงโดอัลโต (C Alto Clef)  และกุญแจประจำหลักเสียงโดเทเนอร์ (C Tenor Clef)  นักดนตรีที่มีชื่อเสียงจะเรียนรู้โดยฝึกการอ่านโน้ตในบรรทัด 5 เส้นตลอดเวลาจะทำให้เกิดความชำนาญ และช่วยทำให้ผู้ศึกษาปฏิบัติดนตรีพัฒนาเร็วและมีความเข้าใจในบทเพลงมากยิ่งขึ้น    

 

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2538). พื้นฐานทฤษฎีดนตรี. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว.
ณัชชา โสคติยานุรักษ์. (2543). ทฤษฏีดนตรี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร ด่านสกุล. (2543). ปฐมบททฤษฎีดนตรี. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์. (2561). ทฤษฏีการสอนดนตรี. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2561, จาก https://suppavit014.wordpress.com/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0% B8%A9%E0%B8%8F%
พิชัย ปรัชญานุสรณ์. (2545). ดนตรีปริทรรศน์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
สุดใจ ทศพร. (2522). ดนตรีศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
สมชาย อมะรักษ์. (2532). ทฤษฎีสากลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

Baker, David N. (1981). Ear training Tapes for the jazz Musician. Miami FL: Studio 224.
Denis, Amold. (1984). The New Oxford Companion to Music Vol1. New York:
Oxford University Press.
Henry, Earl. (2004). Fundamentals of Music. New Jersey: Pearson Preuticeltell.
Mainous, Fran & Ottman, Robert W. (2004). Rudiments of Music. North Texas:
Pearson Prentice.
Published
2020-02-25