ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปาง

Factors Affecting the Success of Haze Problem-Solving Policy implementation in Lampang province

  • วิพัฒน์ หมั่นการ
Keywords: ความสำเร็จของนโยบาย, การนำนโยบายไปปฏิบัติ, นโยบายการแก้ปัญหาหมอกควัน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำเร็จของการนำนโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 393 คน กำหนดโดยใช้เกณฑ์ของเครจซี่และมอร์แกนที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และเลือกด้วยเทคนิคการสุ่มแบบชั้นภูมิ การวิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์แบบจำลองมิมิค

        ผลการวิจัยพบว่า ความสำเร็จของการนำนโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ประกอบด้วย ความชัดเจนของนโยบาย การสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม การจูงใจและการสนับสนุน การมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ และการติดตามและประเมินผล ปัจจัยทั้งหมดสามารถร่วมกันทำนายความสำเร็จของการนำนโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติได้ร้อยละ 83

References

กรมควบคุมมลพิษ. (2562). มลพิษหมอกควันในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2562, จาก
http://www.pcd.go.th/info_serv/air_thaihaze.html.
กฤษณ์ รักชาติเจริญ, ดํารงศักดิ์ จันโททัย, จันทนา อินทฉิม, และเมทิณี แสงกระจ่าง. (2559). ปัจจัยชี้วัด
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบัติ. BU Academic Review,
15(2), 1-16.
มติชนออนไลน์. (2562, 24 กรกฎาคม). ทส. ถอดบทเรียนหมอกควันภาคเหนือ เปลี่ยนกลุ่มคนเผาป่าให้เป็น
เครือข่าย. มติชนออนไลน์,. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2562, จาก https://www.
matichon.co.th/local/quality-life/news_1595422.
รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์. (2562). มีอะไรใต้หมอกควัน PM2.5 ภาคเหนือ. สืบค้นเมื่อ15 ธันวาคม 2562, จาก
https://www.greenpeace.org/thailand/story/4769/north-pm25/
วรเดช จันทรศร. (2556). ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: พริกหวาน.
วิจารณ์ สิมฉายา. (2554). มลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ: ปัญหาและแนวทาง. เอกสารสำหรับการ
สัมมนา “วิกฤตโลกร้อน มลพิษหมอกควัน มหันตภัยใกล้ตัว” ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา. เชียงใหม่. ม.ป.ท.
วิพัฒน์ หมั่นการ (2559 ก). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะหมอกควันในแอ่งลำปาง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา,
22(1), 226-239.
วิพัฒน์ หมั่นการ. (2562 ข). กรอบแนวคิดในการวิจัย. [วิเคราะห์]. ลำปาง.
วิพัฒน์ หมั่นการ. (2562 ค). ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์. [วิเคราะห์].
ลำปาง.
วิษณุ อรรถวานิช. (2562). มฤตยูหมอกควันพิษภาคเหนือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมือง. สืบค้นเมื่อ15
ธันวาคม 2562, จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=1065560
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2559). คู่มือแนวทางการติดตามประเมินผล. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
งบประมาณรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง. (2562). สถิติประชากรจังหวัดลำปาง. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2562, จาก
http://lampang.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=211:2018-01-
05-07-03-51&catid= 105&Itemid=657.
Barnard, C. I. (1966). The Function of Executive. Cambridge: Harvard University press.
Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed). New York: Harper Collins.
Edwards, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly
Press.
Hambleton, R.K. (1984). Validating the test scores. In R. A. Berk. (Ed). A guide to criterion-referenced test construction. (199–223). Baltimore and London: The Johns Hopkins
University Press.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities.
Educational and Psychological Measurement, 30, pp. 607-610.
Likert, R. A. (1932). Technique for the Measurement of Attitude. Archives Psychological, 3(1),
42-48.
Meter, D. and Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual
Framework. Administration and Society, 6(4), 445-448.
Pressman, J. L. and Aaron, B. W. (1973). Implementation. Berkeley, California: University of
California Press.
Sabatiar, P. A. and Mazmanian, D. A. (1980). The Implementation of Public Policy: A
Framework of analysis. Policy Studies Journal, 6(4), 541- 553.
Published
2020-06-30