แนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย

Administration Guidelines for School under La Salle Foundation of Thailand

  • บัญชา พิชิตไพรพนา
  • มิตภาณี พุ่มกล่อม
Keywords: แนวทางการบริหารโรงเรียน, เครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารและแนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย

          ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และประเด็นการประชุมสนทนากลุ่ม ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

  1. การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยคือ ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคล
  2. 2. แนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย

   2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารควรมีการวางแผนและให้ความสำคัญในเรื่องของการนิเทศการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายต่อเนื่อง

   2.2 ด้านการบริหารงานบุคคล ควรกำหนดแนวทางการประเมินบุคลากรที่ครอบคลุม มีความยุติธรรม และมีการตรวจสอบผลการประเมินทุกครั้ง

   2.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรมีการจัดทำคู่มือการบริหารงานงบประมาณที่มีความชัดเจน มีการกำหนดระเบียบ และแนวทางการบริหาร

   2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรมีการจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานเสมอ

References

เมธี เกิดแสงสุริยงค์. (2553). ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนการ
กุศลในจังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาโรงเรียนพะดงวิทยามูลนิธิ. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

ราชกิจจานุเบกษา. (2551). กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2551. 124 (24 ก), 29.
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์. (2562). แผนการจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
ไพศาล เต็มอรุณรุ้ง. (2557). การบริหารโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่. (การค้นคว้า
อิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2560). หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา และหมวดที่ 5 การ
บริหารและการจัดการศึกษา. พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: สำนักนายก
รัฐมนตรี.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษา.
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
Best, J.W. (1981). Research in education (4th Ed.). Englewood Cliff: prentice Hall.
Published
2020-06-30