Return to Article Details การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล: ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 Download Download PDF