การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Development of Local Curriculum on the Topic of Xianghon Ban Hao for Matthayomsuksa 3 Students Mueang Xianghon, Xaignabouli District, the Lao People’s Democratic Republic

  • ไช แสงมณี
  • อุดม คำขาด
  • นิตยา สุวรรณศรี
Keywords: การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น, หลักสูตรท้องถิ่น

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรศึกษาผลการใช้หลักสูตรและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 6 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 37 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบวัดผลด้านความรู้ แบบประเมินทักษะ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที

         ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องเชียงฮ่อนบ้านเฮา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วยหน่วยการเรียน 6 หน่วยได้แก่ ประวัติความเป็นมาเมืองเชียงฮ่อน ที่ตั้งและภูมิประเทศของเมืองเชียงฮ่อน พระธาตุเชียงลม หนองซาง ชนเผ่าต่างๆและสถานที่ท่องเที่ยว ใช้เวลาเรียน 17 ชั่วโมง ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรมีค่าเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด แผนการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมาก ผลการใช้หลักสูตรด้านความรู้มีคะแนนเฉลี่ย 82.33 ด้านทักษะการปฏิบัติมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.08 ด้านคุณลักษณะ นักเรียนร้อยละ 91.89 ถึง 100 มีคุณลักษณะในด้านความรับผิดชอบ ความสามัคคี มีวินัย และรักบ้านเกิดเมืองนอน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนมีค่าเท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด

References

กมลา ดีคำ. (2557). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เมืองโบราณบางขลัง สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถ์). อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
ฆนัท ธาตุทอง. (2550). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา. (2540). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ข่าวทหารอากาศ.
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2559). การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญชนก วงษ์บ้านใหม่. (2562). หลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวังทอง อำเภอรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์). อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา. (2010). หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. เวียงจันทน์: รัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์ศึกษา.
สามารถ สีทอง. (2562). หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เมืองโบราณบางพานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์). อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
รุจิร์ ภู่สาระ. (2545). การพัฒนาหลักสูตร : ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์ จำกัด.
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2537). การพัฒนาหลักสูตรและการสอน: มิติใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม.
Published
2020-06-30