การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Development of Training Curriculum on Chinese Communication for Prathomsuksa 4 Students at Uttaradit Rajabhat University Demonstration School

  • Yunli Dai
  • สุกัญญา รุจิเมธาภาส
  • ชลายุทธ์ ครุฑเมือง
Keywords: หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (E1/E2 =70/70)) 2) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตร 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรม การสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนาน 41 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1) แบบสำรวจความต้องการจำเป็นและบริบทการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 2) หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนเบื้องต้น และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเชื่อมั่น ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ One Sample t-test    

          ผลการวิจัย พบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.49/81.53 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ได้คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก (X = 4.29, S.D. = 0.72)

References

กรมวิชาการ. (2545). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.
กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ.(2551). หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่2. กรุเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า และพัสดุ ภัณฑ์.
เขียน ธีระวิทย์. (2551). การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยการศึกษานอกระบบ. พิมพ์ครั้งที่1.
กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมิตรา อังวัฒนกุล. (2539). แนวคิดและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ. พิมพ์ครั้งที่2.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนชนก เมืองเชียงหวาน. (2558). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิชาภาษาจีน โดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่น
ราชบุรีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหฃลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชลายุทธ์ ครุฑเมือง. (2550). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหัวคง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชลายุทธ์ ครุฑเมือง. (2555, 2 พฤษภาคม). พฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของครู : ปัจจัยและการพัฒนา.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 34(1 - 2), หน้า12.
ระพินทร์ โพธิ์ศรี. (2551). การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือสำหรับการวิจัย.
อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์.
ราตรี ศรีทองเทศ. (2544). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบาทสมมุติ
สำหรับนักเรียนชั้งประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน.วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,
สาขาวิชาหลักสูตรและวิธีสอน,บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
LI YANG. (2554). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหฃลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Gibbs, L., and Simonite. (1996). Study in Higher Education London and Philadelphia: Jessica Kingsley.
Taba, H. (1962). Curriculum development: theory and practice. 1st ed. New York,
NY: Harcourt, Brace & World.
Published
2020-06-30