ทัศนศิลป์ ในศาลาพระพุทธอุตรมงคล

Visual Arts in Sala Phabhudauttaramongkol

  • อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
Keywords: ทัศนศิลป์, ศาลาพระพุทธอุตรมงคล

Abstract

บทความวิชาการนี้คัดย่อมาจากผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เรื่อง ชุด งานทัศนศิลป์ ในศาลาพระพุทธ   อุตรมงคล (Visual Arts in Sala Phabhudauttaramongkol) (ชื่อเรียกขานในปัจจุบัน) เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมสร้าง “ศาลาพุทธมงคล(Sala Bhudamongkol” (ชื่อเรียกขานในอดีต) เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธอุตรมงคล (Phabhuda uttaramongkol) พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ชุดล่าสุดของผู้เขียน สรุปรายละเอียด ดังนี้

เดิมศาลาพุทธมงคลนี้เป็นศาลาเก่าแก่ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่สำคัญในมหาวิทยาลัย   ราชภัฏอุตรดิตถ์ มีการบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เป็นการบูรณะอาคารปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยผู้เขียนเองได้รับผิดชอบในการออกแบบและการตบแต่งอาคารและภูมิทัศน์ ซึ่งเดิมได้ออกแบบสร้างงานเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างผลงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี ดังนั้นผลงานศิลปกรรมในศาลาพระพุทธอุตรมงคลจึงได้ผสมผสานพุทธปรัชญาแต่จะเน้นผลงานพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เป็นสำคัญ ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการค้นคว้าและวิจัยพระราชประวัติของพระองค์ท่านโดยละเอียด ตั้งแต่ท่านทรงพระเยาว์จนถึงปลายรัชกาล พร้อมวิเคราะห์เหตุการณ์ที่สำคัญๆ นำมาคัดกรองถ่ายทอดออกมาเป็นชุด ในผลงาน“งานทัศนศิลป์ในศาลาพระพุทธอุตรมงคล” โดยแต่ละชิ้นงานได้แสดงถึงความสำคัญ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในศาสตร์และศิลป์ทุกๆด้านที่ควรเชิดชู ยกย่องพร้อมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่สำคัญควรค่าแก่การศึกษายิ่ง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สำคัญ เป็นจุดเด่น(Landmark) ที่เชิดหน้าชูตาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามปรัชญาและพันธกิจที่เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และบริการวิชาการแก่ชุมชน

References

กองวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. (2562). ศิลปะวัฒนธรรมอุตรดิตถ์.ออกแบบศาลาพุทธมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
การตกแต่ง. (2561). สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2561, จาก https://th-th.facebook.com/IdInterDecoration
/posts/791654664223652/)
งานทัศนศิลป์. (2561). สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2561,จาก (https://www. baanjomyut.
com/library_2/extension-4/the_visual _aesthetics/01.html)
สำนักโบราณคดี. (2548). ศัพย์ทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์.

สุนทรีภาพทางทัศนศิลป. (2561). สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2561, จาก https://www. Baanjomyut.
com/library_2/extension-4/the_visual_aesthetics/01.html)
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2558 ก). หงส์ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2558 ข). นาค 3 เศียร มกร. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2558 ค). หัวเม็ดทรงมัณฑ์. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2559 ง). เทวดาประจำทิศทั้ง 9 ทิศ. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2559 จ). การจัดวางแผนผังดาวเพดาน. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2559 ฉ). ดาวเพดานฝ้าห้องริมเล็ก แบบที่ 3-4. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2559 ช). ดาวเพดานฝ้าห้องริมเล็ก แบบทึ่5-6. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2559 ซ). ดาวเพดานฝ้าห้องริมเล็ก แบบทึ่7-8-9. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2559 ฌ). โครงการหลวงโครงการศิลปาชีพ. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2559 ญ). ดาวเพดาน-ฐานชุกชีพระประธาน. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2559 ฎ). รางปักธูปเทียน-ตุงกระด้าง (ธงแข็ง) รูปปีนักษัตร 12 ราศี.
[ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2560 ฏ). พระราชกรณียกิจทรงดนตรี. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2560 ฐ). พระราชกรณียกิจทรงงานช่างต่างๆ. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2560 ฑ). พระราชกรณียกิจทรงงานโครงการหลวง. [ออกแบบ].
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2560 ฒ). พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช และพระบรมราชวงศ์. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2560 ณ). ชุดงาน เสือสิงห์ กระทิง แรด. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2560 ด). ลายหน้าบันด้านหน้า. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2560 ต). ลายปิดหัวกลอน .[ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคมกรีช แฟงฟัก. (2560 ถ). ภาพโมเดล 3 มิติศาลาพุทธอุตรมงคล. [ออกแบบ].
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2561 ท). งานจิตรกรรมในโดมกลาง. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และนัฐวุฒิ ขันโพธิน้อย. (2561 ธ). เสด็จขึ้นครองราชย์. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และประดิพัฒน์ วิรามร. (2561 น). พระราชพิธีราชาภิเษก. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และประดิพัฒน์ วิรามร. (2561 บ). พระราชพิธีทรงผนวช. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2561 ป). พระราชกรณียกิจทรงถ่ายภาพ. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2561 ผ). พระราชกรณียกิจทรงงานจิตรกรรม. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2561 ฝ). พระราชกรณียกิจทรงกีฬา. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และพานิช ศรีลา. (2561 พ). แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองภาคเหนือ. [ออกแบบ].
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2561 ฟ). ยักษ์แบกเทวดาและเทพธิดา. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2561 ภ). หน้ากาล ดอกซีก ครุฑ. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2561 ม). คันทวยรูปกินรีนาคี คันทวยรูปอสุรินทร์ราหู คันทวยรูปคชสีห์
นาคา. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2561 ย). ท้าวกุเวร ท้าววิรุฬหก ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์. [ออกแบบ].
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2561 ร). สิงห์ นาคสามเศียร มกร. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2561 ฤ). ภาพจริงศาลาฯด้านหน้า ข้าง ด้านหน้า ทิศเหนือ ทิศใต้
ทิศตะวันตก. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และคณะ. (2561 ฤา). บ่อน้ำพุด้านหน้าขวา-หน้าซ้าย. [ออกแบบ].
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสุพิญชา ทานะ. (2562 ล). แผ่นดินทองภาคอีสานภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้.
[ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท และสุระ ขำเพ็ชร. (2562 ฦ). นารายณ์บรรทมสินธุ์. [ออกแบบ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
Published
2020-06-30