การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

A Development of Learning Management Integrated Stem Education to Enhance Ability of Critical Thinking for Elementary Students

  • กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
  • ปรมะ แก้วพวง
Keywords: สะเต็มศึกษา คิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษา Stem Education, Critical Thinking, Elementary Students

Abstract

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามเกณฑ์  70/70  2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2.1) ศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาระหว่างก่อนกับหลังการทดลองใช้ 2.2) เปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านวังขอน ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์   จำนวน 50 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย และทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติ t-test แบบ Dependent

          ผลการวิจัยพบว่า

    1. สร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  0.5 และประสิทธิภาพเท่ากับ 78.92/79.54

          2) ผลการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา 

             2.1 ศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

           2.2 เปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา พบว่า หลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกหน่วยการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

This research is objective . 1) To create effective learning management Integrated STEM to promote the ability to critically thinking for elementary school students criteria 70/70. 2) The effect of the trial learning management Integrated STEM to promote the ability to critically thinking for elementary school students.  2.1) The ability to think critically with learning management Integrated STEM to promote the ability to critically thinking for elementary school students between before and after the trial. 2.2) Compare the ability to think critically about the latter with learning management Integrated STEM to promote the ability to critically thinking for elementary school students the 70 percent. The sample used in this research include students in grade three .The first semester of the year 2559 Wang Khon Ban school ,Wang Pong, Phetchabun number fifty persons which came from simple random sampling. The tools used to collect data include . The research One – Group Pretest – Posttest Design. The statistics used to analyze data average and the tests are statistically significant t-test, Dependent.

        Result of the Research

1)To create effective learning management Integrated STEM to promote the ability to critically thinking for elementary school student, found upwards 70 percent, Significantly0.5, and Capability 78.92/79.54.

2) The effect of the trial learning management Integrated STEM

          2.1) the ability to think critically about the latter with learning management through Integrated STEM to encourage the ability of critical thinking for elementary school students,after learning upwards before studying Every unit , Significantly 0.5.

2.2) to compare the ability to think critically about the latter with learning management through Integrated STEM to encourage the ability of critical thinking for elementary school students in 70 percent, Significantly 0.5.

References

จำรัส อินทลาภาพร มารุต พัฒผล วิชัย วงษ์ใหญ่ และศรีสมร พุ่มสะอาด. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา. วารสารฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากร, 8(2),62-63.
เบญจการญจน์ ใส่ละม้าย และชลาธิป สมหิโต. (2558). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับปฐมวัยโดยผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่องอาชีพในท้องถิ่น จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 26(2),104-105.
พิสณุ ฟองศรี. (2553). การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย.กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2558). คู่มือจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 . กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค. ลาดพร้าว.
สิรินภา กิจเกื้อกูล. (2558). สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(2), 201-202.
สุจิตราภรณ์ ไพศรี กัญญรัตน์ โคจร และกานต์สิริ ปักเคธาติ. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และความพึงพอใจต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิค KWL. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, (ฉบับพิเศษ),1384-1385.
เอกภูมิ จันทรขันตี. (2559). การจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 11(1), 228 - 229.
Bybee, R. W. (2008). Scientific literacy, environmental issues, and PISA 2006: The 2008 Paul Brandwein lecture. Journal of Science Education and Technology, 17(6), 566–585.
educational personnel. Ladprao. (in Thai).
Published
2016-12-29