ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง ASEAN Countries and I โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์

An Instructional Package for Developing English Communicative Skills Entitled “ASEAN Countries and I” through Co-operative Learning Theory for Mattayomsuksa 1 Students of Tha-It Municipal School,Uttaradit

  • ดวงกมล ช่วยศรี
  • วรางคณา สุติน
  • จิราพรรณ ทองมาก
Keywords: ชุดกิจกรรม, ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Package, Cooperative Learning

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชองชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง ASEAN Countries and I โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง ASEAN Countries and I โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน  เทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 35  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ค่าร้อยละและค่าประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน        การสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง ASEAN Countries and I โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.19/ 84.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 2) นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับมาก

The purposes of this study were 1)To construct and evaluate the instructional packages to develop English communication for Asean Countries and I by Cooperative Learning for Mathayomsuksa one students, Tha-it Municipal School, Uttaradit. 2) To study the satisfaction for Asean Countries and I by Cooperative Learning. The population were used in this study consisted of 170 Mathayomsuksa one students of academic year 2014. The sample consisted of 35 Mathayomsuksa one students by purposive sampling. The instruments were used in this study including 1) The academic achievement test 2) The satisfaction assessment students who used this activities. The data were analyzed by mean, standard deviation, percentage and t-test independent.

The results of the study were as follows : 1) The efficiency of instructional packages to develop English communication for Asean Countries and I by Cooperative Learning for Mathayomsuksa one students, Tha-it Municipal School, Uttaradit was 85.19/84.80. This means that the efficiency was higher than a defined criteria (E1,E2) 80/80. 2) The satisfaction of the students who learned through instructional packages to develop English communication for Asean Countries and I by Cooperative Learning for Mathayomsuksa one students, Tha-it Municipal School, Uttaradit found that students have high  satisfied at 3.80.

References

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ. (2546). รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชนาธิป พรกุล. (2543). แคทส์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญญารัตน์ พรหมแก้วต่อ. (2553). การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง All
about Me โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. (ปริญญาครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์), อุตรดิตถ์:
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
นคร กิจจรูญชัย. (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม ตำบล
สบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นิตยา สุวรรณศรี และคณะ. (2551). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะตามแนวพระราชดำริ. เทศบาล
ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. คณะครุศาสตร์, อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
บุญธิดา ปัญญาเฉียบ. (2551). การสร้างชุดกิจกรรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เรื่อง Phrae : Amazing Land สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัด
แพร่. (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ, อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์.
บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2543). นวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอส อาร์ พริ้นติ้ง.
เบญจภรณ์ ศรีจันทร์กาศ. (2548). การบูรณาการแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้และการเรียนแบบร่วมมือเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนระดับก้าวหน้า. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอังกฤษ). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ระพินทร์ โพธิ์ศรี. (2549). การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือสำหรับการวิจัย. อุตรดิตถ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ. (2554). รายงานผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล
ท่าอิฐ ปีการศึกษา 2554, อุตรดิตถ์: ถ่ายเอกสาร.
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ. (2555). รายงานผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล
ท่าอิฐ ปีการศึกษา 2555, อุตรดิตถ์: ถ่ายเอกสาร.
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ. (2556). รายงานผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล
ท่าอิฐ ปีการศึกษา 2556, อุตรดิตถ์: ถ่ายเอกสาร.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2545). แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
แอล ที เพรส.
วันเพ็ญ ห่อทอง. (2551) ได้สร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง
Uttaradit:The Town of Beauty สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยา
คม อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์. (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ),
อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุรินทร์ พิศสุวรรณ. (2555). อาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งพับ
ลิชชิ่ง.
สุภณิดา ปุสุรินทร์คำ. (2552). ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน e-Learning"ในเอกสารคำสอนรายวิชา02-051-
522 เทคโนโลยีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) นครราชสีมา:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หทัยกาญจน์ วงษ์แก้ว (2553) ได้พัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My Village โดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประเภทแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
หนองเขียว. (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์). อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
Imel, Susan. 1994. Peer Tutoring in Adult Basic and Literacy Education. Retrieved March 4,
2002, from http://arkeric.org/plweb-egi/obtain.pl.
Published
2016-12-29