การออกแบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

E-book Database design on Research so as to distribute the Academic Approach of the Fine Arts Program, Uttaradit Rajabhat University.

  • อภินันท์ ปานเพชร
Keywords: การออกแบบ, พัฒนาฐานข้อมูล, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิจัย design, database, E-book database

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการออกแบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยประชากรที่ใช้การศึกษาวิจัย ได้แก่ คณาจารย์ภาคศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 คน นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม   จำนวน 50 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ   ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คืออาจารย์ภาคศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นักศึกษาปัจจุบันหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม โดยผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิจัยของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มีความเหมาะสมในด้านเนื้อหาข้อมูล ด้านองค์ประกอบต่างๆ ด้านประสิทธิภาพของฐานข้อมูล และเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในระดับที่ดี  เป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการทำฐานข้อมูล รูปเล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของงานอื่น ๆ

จากการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ฐานข้อมูลมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ดี ในการปรับปรุงหรือการพัฒนา คือเรื่องของการอัพเดทข้อมูลผลงานวิจัย ทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 

The research was aimed at the E-book Database design on Research so as to distribute the Academic Approach of the Fine Arts Program, Uttaradit Rajabhat University, evaluating the efficiency of E-book database design toward the research. The target groups were 20 art instructors and 50 art students of the program.  The research tool was statistic analysis on percentage and standard deviation. The research result was as follow;

It was found that the most questionnaires of the art instructors and the students on e-book database design of the Fine Arts Program was appropriate and the other effectual factors of database leveled high. It could be for creating e-book database design for other task. The evaluation of opinion on database found the most convenience for up-to-dated improvement of the research of instructors of arts and the students.

References

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว).
มณีรัตน์ บุญล้ำ. (2540). ระบบฐานข้อมูล. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ระบบฐานข้อมูล (Data base Systems) (2558). สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2558, จาก http://www. sirikitdam. egat.com/WEB_MIS/103_116/01.html
วราภรณ์ โกวิทวรางกูร. (2543). ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์.
เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ. (2545). ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นวัตกรรม การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ. (วิทยานิพนธ์. ศศ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Published
2016-12-29