ผลการใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Project – Based Learning As Assisted English Learning Method for English Grammar in English Academic Purposes Course,the Second Year Students, At Uttaradit Rajabhat University

  • อุบลรัตน์ พูลทรัพย์
Keywords: โครงงาน, การจัดการเรียนรู้, ไวยากรณ์, ภาษาอังกฤษ, Project – Based Learning, PBL, English, learning method, Grammar

Abstract

          การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้โครงงานเป็นฐาน(Project - Based Learning) เพื่อเสริมการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 1) ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน 2) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และ 3) ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) เพื่อเสริมการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 50 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใช้เครื่องมือ 3 ประเภท  วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติ 2  แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test แบบ Dependent

          ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักศึกษามีผลพฤติกรรมเรียนรู้ต่อการใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) เพื่อเสริมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  1) ผลพฤติกรรมด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ( = 4.79, SD = 0.42)   ด้านทักษะส่วนบุคคล  ( = 4.70, SD = 0.40)  และด้านทักษะความคิด  ( = 4.65, SD = 0.51)   ตามลำดับ และ 3) นักศึกษามีผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PBL) เพื่อเสริมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.24, SD = 0.62)   โดยมีผลความพึงพอใจต่อด้านผู้สอนสูงสุด ( = 4.33, SD = 0.63) ด้านสถานที่และสื่อการเรียนการสอน ( = 4.11, SD = 0.66)   และด้านการนำเสนอโครงงาน ( = 4.02, SD = 0.67)  ตามลำดับ 

          The purposes of this study were to study the effectiveness Project – Based Learning (PBL) as assisted English learning method for English grammar learning with three variables; 1) students’ learning achievements of the English structures pre-posttest, 2) students’ learning behaviors, and 3) students’ satisfactions towards PBL as assisted English grammar learning method.  The sample group consisted of 50 second year students who registered in English for Academic Purposes course in semester 1 of 2014 at Uttaradit Rajabhat University. The purposive sampling technique was used to select the samples. The data were analyzed into 2 statistics’ categories; descriptive statistics and inferential statistics.  The former was frequency, mean, percentile, and standard deviation, and the latter was analyzed as t-test of dependence.

          The results revealed as the following details; 1) there were significance differences (p>.05) in  Students’ learning achievements of English structures and grammar pre-posttest under the PBL  as assisted English learning method 2)  Three students’ learning behaviors were at strong satisfaction; personal attributers ( = 4.79, SD = 0.42), personal skills  ( = 4.70, SD = 0.40), and thinking skills ( = 4.65, SD = 0.51), respectively. And the final purpose, the result of students’ satisfactions was at high level ( = 4.24, SD = 0.62) with overall.  Teacher’s facilitations were the most satisfied ( = 4.33, SD = 0.63), the media and learning facilities ( = 4.11, SD = 0.66) and oral project presentation ( = 4.02, SD = 0.67), respectively.

References

ขจิต ฝอยทอง. (2555). Project-Based Learning โครงงานภาษาอังกฤษ. สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2558, จาก http://apps.qlf.or.th/member/blog/detail.aspx?id=106.
ขนิษฐา คนกล้า. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทบทวน บนอินเทอร์เน็ต โดยการใช้เทคนิคโครงงานเป็นฐาน รายวิชาการสร้างการ์ตูน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash เรื่องการใช้เครื่องมือการสร้างการ์ตูน. สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 จาก https://sites.google.com/site/patsarasillapajareon/1-hawkhx-khorng-ngan/2-bth-thi-2-xeksar-thi-keiywkhxng.
ดุษฎี โยเหลา และ คณะ. (2557). การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์.
ภาวิกา แก้วมาตย์. (2557). ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสายอักษร กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
วัชรินทร์ โพธิ์เงิน, พรจิต ประทุมสุวรรณ และ สันติ หุตะมาน. (2556). การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน. สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2558, จากdhttp://www.fte.kmutnb.ac.th/km /project-based%20learning.pdf.
Boaler, J. (1997). Experiencing school mathematics; Teaching styles, sex, and settings. Buckingham, UK: Open University Press.
Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. Washington, DC: National Academy Press.
Fried-Booth, D. L. (2002). Project work. Oxford University Press: Oxford.
George Lucas Educational Foundation. (2001). Project-based learning research. Retrieved 31 August 2015, from www.edutopia.org.
Haines, S (1989). Project for the EFL classroom : Resource material for teachers. UK: Nelson.
James, E. P. (2004). Assessing grammar. London: Cambridge University Press.
Leech, G. N. (1983). Principles of pragmatics. London: Longman.
Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. Retrieved 31 August 2015, from http://web.archive.org/web/20030812124529/www.k12reform.org/foun dation/pbl/research/.
Published
2016-12-29