การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20

20th Constitution Drafting for Kingdom of Thailand

  • วีระ เลิศสมพร
Keywords: การร่างรัฐธรรมนูญ, ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20, Constitution Drafting, 20th Constitution Draft for Kingdom of Thailand

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยเชิงเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลำดับเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20  และเพื่อวิเคราะห์และวิพากษ์การดำเนินงานร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ          (ตามลำดับเหตุการณ์สำคัญ ๆ) ว่าด้วยความสอดคล้องกับองค์ประกอบสำคัญของความมี
ธรรมาภิบาลในประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส  ผลการวิจัยพบว่า 1) มี 15 ลำดับเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 2) การดำเนินงานร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ ถือว่าตอบโจทย์เรื่อง “การมีส่วนร่วม” และ “ความโปร่งใส” ได้ในระดับหนึ่ง และมีข้อเสนอแนะว่า หากประเทศไทยในอนาคตเกิดกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นอีกครั้งภายใต้สภาวการณ์ที่เปิดกว้างดังเช่นกรณีการร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญควรมีแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงให้กับประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญทั่วประเทศ ก่อนวันออกเสียงประชามติ

This article is survey and documentary research for new body of knowledge building which aims to study important chronology in 20th constitution drafting for Kingdom of Thailand, analyze and criticize the execution in 20th constitutional drafting for Kingdom of Thailand in accordance with good governance in participation and transparency issue.

The research result was found that; 1)There are 15 important chronology in 20th constitution drafting for Kingdom of Thailand. 2) The execution in 20th constitutional drafting for Kingdom of Thailand of Constitution Drafting Committee could conform to participation and transparency issue to some extent. Researcher has suggested that, in the future, if there will be constitutional drafting process likewise the one in 1997 which was quite opened and liberated situation, Constitution Drafting Committee must have obvious strategy plan for real understanding enhancement to people who take the referendum.

References

หนังสือพิมพ์ข่าวสด. (2558, 9 สิงหาคม). นายกฯ โต้ ไม่มีล้วงลูก กมธ. หนังสือพิมพ์ข่าวสด, น.11
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก. (2558 ก, 19 มีนาคม). กมธ. ร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเกมรุก สื่อสารตรงประชาชน.หนังสือพิมพ์ข่าวสด, น.4
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก. (2558 ข, 12 พฤษภาคม). เปิดปฏิทินแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ. หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, น.2
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก. (2558 ค, 7 กันยายน). สายทหาร จังหวัด เทคะแนนเสียงชี้ขาด 135 สปช. คว่ำ รธน. หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, น.14
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. (2558 ก, 3 มกราคม). ส่งเทียบเชิญสื่อ ฟังความคิดเห็นยกร่าง รธน. ใหม่. หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, น.14
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. (2558 ข, 7 สิงหาคม). กมธ. ยกร่าง อึดอัด คสช. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, น.8
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์. (2557 ก, 7 พฤศจิกายน). กมธ. ดูทีละมาตรา สอดยาดำกำจัดโกง. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์,
น.12
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์. (2557 ข, 12 พฤศจิกายน). เชิญทุกสีร่าง รธน. แดงร่วม ขอยิงสด. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์,
น.10
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์. (2557 ค, 13 พฤศจิกายน). ขอ คสช. ก่อนคุย. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, น.8
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. (2557, 20 ธันวาคม). รธน. พิมพ์ชมพู นำทูลเกล้าภายใน 4 กันยายน 58. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
, น.11
หนังสือพิมพ์แนวหน้า. (2557, 24 ธันวาคม). ล้มเลือกตรงนายกฯ กมธ. ไม่เอา ชี้เสี่ยงทำประเทศพัง. หนังสือพิมพ์
แนวหน้า, น.6-7
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน. (2557, 6 พฤศจิกายน). กมธ. สาบานวัดพระแก้ว ยืนยันร่าง รธน.เป็นกลาง.
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน, น.4
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์. (2557, 7 พฤศจิกายน). กมธ. เปิดรับฟัง เชื่อรัฐบาลหนุนประชามติ รธน. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, น.A5
หนังสือพิมพ์มติชน. (2558 ก, 4 มกราคม). ถวิลวดี บุรีกุล เดินหน้าฟังเสียงประชาชน เวทีปฏิรูปไม่ใช่แค่
ปาหี่. หนังสือพิมพ์มติชน, น.8
หนังสือพิมพ์มติชน. (2558 ข, 23 กุมภาพันธ์). เวทีปฏิรูปสงขลา-เชียงใหม่ แนะบังคับใช้ กม. เด็ดขาด. หนังสือพิมพ์มติชน, น. 13.
คู่มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. (2558). สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2558, จาก ttp://http://www.opdc.go.th/uploads/files/paper_gg011.pdf
Road Map ประชาธิปไตย. (2558). สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2558, จากhttp://wiki.kpi.ac.th/index.php? title=
Published
2016-12-29