องค์ประกอบของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Factor component analysis that related to job satisfaction of the small and medium business employee.

  • กฤษติญา มูลศรี
Keywords: ความพึงพอใจในการทำงาน, ผลประโยชน์ตอบแทน, ความสัมพันธ์กับผู้อื่น, สภาพการทำงาน, job satisfaction, benefits, relationship with others, working conditions

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงสำรวจของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธุรกิจกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 550 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ ผลการวิจัยพบว่า ด้านผลประโยชน์ตอบแทน มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ  1) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2) ความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ผู้บังคับบัญชา 2) เพื่อนร่วมงาน 3) กลุ่มทีมงาน ด้านสภาพการทำงาน มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) กฎระเบียบและการจัดการ 2) สภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานมากที่สุด คือ สภาพการทำงานด้านกฎระเบียบและการจัดการ รองลงมาคือ ผลประโยชน์ตอบแทนด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผลประโยชน์ตอบแทนด้านความก้าวหน้า สภาพการทำงานด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และความสัมพันธ์กับกลุ่มทีมงาน ตามลำดับ

This research aims to analyze the survey components of the factors that were associated with the job satisfaction of the small and medium sized businesses (SME) employee. The sampling group was the 550 SME’s employees in Phetchabun province. The tool for data collecting was a five rating scale questionnaires. The statistics used in this research were percentage, pearson correlation coefficient and the exploratory factor analysis (EFA). From the research, it found that there are 2 factors in the benefit: 1) compensation and welfare, 2) advancement.  And there are 3 factor in the relationship: 1)  supervisor 2) co-workers 3) teams work.  The working condition composes of  2 factors: 1) the regulation and management, 2) environment  to work. In addition, the most importance factor which related to job satisfaction of the work is a working conditions and regulatory management. And the factor followed by compensation and welfare, relationship with supervisor, benefits of advancement, working conditions in the work environment, relationships with co-workers, and relationship with team, respectively.

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2554). การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
กานดา จันทร์แย้ม. (2556). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดนตร์ทวี ไทรวิจิตร มนตรี พิริยะกุล และประยงค์ มีใจซื่อ. (2555). อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน). วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 5(2): 93-102).
นิติพล ภูตะโชติ. (2556). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2557). การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรณู สุขฤกษกิจ. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน). การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.
วิชัย แหวนเพชร. (2548). มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ธรรมกมล.
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2557). รายงานสถานการณ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2557, จาก http://www.sme.go.th/th/images/data/SR/download/2014/07july/บทที่%204%20จำนวนและการจ้างงาน% 20SMEs%20ปี%202556.pdf
Colquitt, J.A., Lepine, J.A. & Wesson, M.J. (2011). Organizational Behavior Improving Performance and Commitment in the Workplace. (2 nd ed). New York: McGraw-Hill/Irwin.
Griffeth, R.W., Hom, P.W. & Gaertner, S. (2000). A meta-analysis of antecedents and correlates of employee turnover: Update, moderator tests, and research implications for the next millennium. Journal of Management, 26(463), 88.
Mohammed, F. & Eleswed, M. (2013). Job Satisfaction and Organization Commitment: A Correlational Study in Bahrain. International Journal of Business, umanities and Technology, 3(5), 43-53.
Nguyen, T.N., Mai, K.N. & Nguyen, P.V. (2014). Factors Affecting Employees’ Organizational Commitment-A Study of Banking Staff in Ho Chi Minh City, Vietnam. Journal of Advanced Management Science. 2(1), 7-11.
Robbins, S.P. & Judge, T. A. (2009). Organizational Behavior. Thirteenth Edition. Upper Saddle River: New Jersey, Pearson Prentice Hall.
Vidal, S. E., Valle, S. R. & Aragon, B. I. (2007). Antecedents of repatriates’ job satisfaction and its influence on turnover intentions: Evidence from Spanish repatriated managers. Journal of Business Research, 60, 1272-1281.
Published
2016-12-29