การจัดการตามมาตรฐานสถานบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ในจังหวัดพิษณุโลก

The Management Fitness Healthy Care Unit Standards to Increase The Efficient Service in Phitsanulok Province

  • เอกสิษฐ์ หาแก้ว
  • ปัญญา สังขวดี
  • ภูฟ้า เสวกพันธ์
Keywords: การจัดการ, มาตรฐาน, สถานบริการ, การออกกำลังกาย, สุขภาพ, ประสิทธิภาพ, การบริการ, Management, Fitness Healthy Care Unit Standards, Efficient Service

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบวัดผลก่อนและหลังกลุ่มเดียว (Before and After Reflexive Designs) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการตามมาตรฐานสถานบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริการ ก่อน-หลังการจัดการตามมาตรฐานสถานบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของฟิตเนส พิษณุโลก ยูไนเต็ด จังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ POLC ซึ่งประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการชี้นำ ด้านการควบคุม และการจัดการตามมาตรฐานสถานบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ5 ด้าน ประด้วย ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านอุปกรณ์ออกกำลังกาย ด้านการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านความปลอดภัยและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฟิตเนส พิษณุโลก ยูไนเต็ดจำนวน 15 คน  และเป็นสมาชิกที่มาใช้บริการ ฟิตเนส พิษณุโลก ยูไนเต็ด จำนวน 35 คน ระยะเวลาในการจัดการ 9 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบ Pre-test Post-test ด้วยสถิติ t-test Dependent กำหนดระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการตามาตรฐานสถานบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของฟิตเนส พิษณุโลกยูไนเต็ด จังหวัดพิษณุโลก ในด้านกระบวนการจัดการ POLC ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการชี้นำ และด้านการควบคุม พบว่า การจัดการตามมาตรฐานสถานบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45) และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริการ ก่อน-หลังการจัดการตามมาตรฐานสถานบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของฟิตเนส พิษณุโลก ยูไนเต็ด จังหวัดพิษณุโลก พบว่า หลังการจัดการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นจากก่อนการจัดการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

This research was Quasi Experimental Research which aim to study the management fitness healthy care unit standards and to compare the efficient service pre-post of the management fitness healthy care unit standards of Phitsanulok United Fitness in Phitsanulok Province about POLC process; Planning, Organizing, Leading and Controlling and also the management fitness healthy care unit 5 standards; Building and Environment, Exercise Tools, Services, Service Officers, Safety and Emergency Case. The samples were 15 of service officers in fitness healthy care unit of Phitsanulok United Fitness and 35 members in fitness healthy care unit of Phitsanulok United Fitness. The experimental duration time was 9 weeks. The data statistical analysis was frequency, percentage, standard deviation. The statistical comparison was pre-test and post-test with t-test Dependent 0.5 significant.

          The research was found; the management fitness healthy care unit standards of Phitsanulok United Fitness in Phitsanulok Province in POLC process; Planning, Organizing, Leading and Controlling in high level (x=3.45) and to compare the efficient service pre-post of the management fitness healthy care unit standards of Phitsanulok United Fitness in Phitsanulok Province which satisfaction post-test was higher than pre-test with significant at 0.5 level.

References

กองออกกำลังกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2557). คู่มือข้อแนะนำมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้าน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
การปกครองจังหวัดพิษณุโลก. (2558). ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตจังหวัดพิษณุโลก. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558, สืบค้นจากhttp://www.phitsanulok.go.th/plk/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=132
จิราภา พึ่งบางกรวย. (2551). กลยุทธ์การตลาดของฟิตเนสเซนเตอร์ในประเทศไทย. วารสารศรีปทุมปริทัศน์. (7), 2550.
เฉลิมพล จินดาเมือง. (2555). ตัวแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนส. มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย. ม.ป.พ.
นันทิช อิศววิภาส. (2554). การศึกษาการจัดการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร. (ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกสิษฐ์ หาแก้ว. (2558). ผลของการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก. วารสาร ICER 2015 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 65(8), 65.
เอกสิษฐ์ หาแก้ว. (2559, 4 สิงหาคม). สถานบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Fitness Phitsanulok United. [บันทึกภาพ].พิษณุโลก.
Peter F. Drucker. (2005). Management , Butterworth Heinc-Clays. Ltd.St. lvesPlc.
Stephen P. Robbins., and Mary K. Coulter. (2005). Management Pearson. Prentice Hall.
Published
2016-12-29