สื่อผสม 3 มิติ ชุด “ในมุมมองของชีวิต”

3D Mixed Media, “Attitude towards Life”

  • จาตุรันต์ จริยารัตนกุล
Keywords: ศิลปะจัดวาง, ศิลปะสื่อผสม, เครื่องปั้นดินเผา, มุมมอง, ชีวิต, Key words: Installation, Arts of the mixed media, attitude towards life.

Abstract

การวิจัยสร้างสรรค์ สื่อผสม 3 มิติ ชุด “ในมุมมองของชีวิต”ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการทางด้านศิลปะที่อาศัยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น 2.เพื่อการหาวิธีการในการเชื่อโยงวัสดุในงานประติมากรรมผสม ไม้และดินเผาโดยอาศัยการต่อประกอบด้วยกาวและการเข้าไม้ประกอบกัน จากเศษไม้เหลือใช้และดินพื้นถิ่นจากทุ่งกะโล่เป็นหลัก ผ่านการออกแบบภาพร่าง รูปทรงจากธรรมชาตอรอยตัวเช่น ใบไม้ ผลไม้ การงอกของพืช ผสานการตัดทอนรูปร่างรูปทรงให้มีลักษณะของการเคลื่อนไหว กลมกลืนกัน

ผลการวิจัยและสร้างสรรค์พบว่า การใช้เทคนิคดินเผาและเศษไม้นั้นสามารถตอบสนองการแสดงออก สามารถสร้างสัมผัสความรู้สึกมาสู่การสร้างสรรค์ที่ต่อเนื่องในการนำเสนอสิ่งที่เป็นรูปทรงที่มีการลดทอนจากความเหมือนจริงสู่สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความคิดเฉพาะตนมุ่งแสดงถึงสาระสำคัญในการนำเสนอการผสานกันของวัสดุที่หาง่ายใกล้ตัว โดยมีความคิดเชื่อมโยงกับจินตนาการสร้างสรรค์และการผสานกันกับรูปทรงที่เป็นแรงบันดาลใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ทางสังคม ผ่านสัญลักษณ์การดิ้นรน งอกเงยของพืช ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการปรับลดขนาดของผลงานเพื่อความง่ายในการคุมพื้นที่ในการให้บรรยากาศสีและเป็นการบังคับไม่ให้ รูปทรงที่นำมาประกอบกันในผลงานไม่ใหญ่จนขาดรายละเอียด และความสะดวกในการต่อส่วนประกอบต่างๆและควบคุมวัสดุ ในบางรูปทรงมีขนาดที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่หรือไม่เหมาะสมกับการใช้วัสดุที่มีอยู่อย่างจำกัด ประกอบกับระยะเวลาในการทดลองวัสดุมีน้อยทำให้กระบวนการบางอย่างเช่นการผสมสัดส่วนของดิน หรือการทดลองการเผาที่อุณหภูมิไม่คงที่ ทำให้ผลงานบางส่วนไม่สมบูรณ์อีกทั้งยังมีการคุมการต่อไม้โดยการลดขนาดลงในบางส่วนเพื่อไม่ให้เด่นจนเกินไปและเพิ่มการประกอบไม้ให้มีรูปทรงที่โค้งให้รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหว อันส่งผลให้เกิดการผสมผสานและถ่ายทอดเกิดขึ้นเป็นความรู้สึก จนสร้างสรรค์แสดงออกมาได้ชัดขึ้นในผลงาน โดยมุ่งหมายให้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจของตนเอง ให้ได้มีการใช้ชีวิตที่เป็นปกติ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสะท้อนความเป็นอยู่ในสังคม อีกทั้งเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในระดับสูงต่อไป ให้บรรลุจุดประสงค์ตามความมุ่งหมาย ทางความคิด ด้วยวิธีการแสดงออกเฉพาะตัวเพื่อคุณค่าของงานศิลปะที่เรียบง่ายและงดงาม

The creative and artistic research was aimed at using the local materials and finding the sculptural mixture of wood and baked clay. The 3D creative research could be touched and felt by imagination. The materials were taken from the campus done by design the shape of imagination.The creative research found that;

1. The artistic process was done by using local materials to express in the shape of sculpture showing the sign of social experience, the growing of plants and the present environment. The materials would be mixed into the moving shape and felt the creative arts.

2. Finding the ways to mix the sculpture of wood and baked clay was done constantly to show the shape of individual thought by drawing on the samples, minimizing the work for the controllable area. It also put the clay with dry plants so as to adhere the clay in the kiln with the different level of heat. The combination of baked clay and wood was done in different ways and times using sawdust and superglue to unite the completed work.

References

ชลูด นิ่มเสมอ. (2548). วัฒนธรรมกับศิลปะ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. เอกสารประกอบการสอน.
ชลูด นิ่มเสมอ. (2553). องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
Published
2016-12-29