ปัจจัยเกื้อกูลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดนครราชสีมา กรณีศึกษาบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

Factor Contributing to the Happiness of Employee in Companies Manufacturing Automotive Parts, Nakhon Ratchasima Province a Case Study on P.C.S. Machine Group Holding (Public Company Limited) and Its Subsidiaries

  • วรารัตน์ จอมโคกกรวด บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) เลขที่ 2/1-4 ม.3 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราขสีมา 30280
Keywords: การวิจัยเชิงสำรวจ ความสุขในการทำงาน ปัจจัยเกื้อกูลต่อความสุขในการทำงาน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาปัจจัยเกื้อกูลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดนครราชสีมา กรณีศึกษา บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26–30 ปี สถานภาพโสด ในตำแหน่งพนักงาน ซึ่งมีอายุงานส่วนใหญ่น้อยกว่า 1 ปี และมีรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนในช่วง 11,001-15,000 บาท พนักงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อกูลต่อความสุขในการทำงานทุกปัจจัยโดยรวม ซึ่งได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้า ด้านสัมพันธภาพในที่ทำงาน ด้านการยอมรับนับถือจากผู้อื่น และด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีระดับของความสุขในการทำงานโดยรวมอยู่ระดับมาก ซึ่งปัจจัยเกื้อกูลต่อความสุขในการทำงานทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Published
2019-06-28