เหตุใดการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทางเลือกที่สามคือทางออก

Why the Third Way of Social Welfare Management for the Elderly is the Best Solution?

  • ชลธิดา อุเทศนันท์ 0918397786
Keywords: การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทางเลือกที่สาม

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และการปรับตัวของการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนได้มีการทบทวนวรรณกรรมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Document research) ตั้งแต่ ปี 2535 ที่ประเทศไทยได้กำหนดนโยบายและมาตรการสำหรับผู้สูงอายุ ระยะยาว (พ.ศ.2535-2554) จนถึง ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดอยู่ในห้วงเวลาของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ทราบว่า ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย      มีการปรับตัวต่อการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมาโดยตลอด ทั้งนี้  เพื่อให้สังคมสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง กล่าวคือ จากการที่ประเทศไทยเริ่มมีการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุโดยรัฐ ซึ่งออกมาในรูปแบบของนโยบายลงมาสู่ชุมชน และผู้สูงอายุ มาเป็นการจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ     ที่หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้สูงอายุมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดสวัสดิการการสังคมแบบบูรณการเป็นก้าวแรกที่สังคมไทยกำลังพยายามเดินเพื่อให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญต่อสังคมประเทศไทยต่อไป

 

Published
2019-06-26