การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

Strengthening the Group of Longlublea Durian Farmers in Uttaradit Province

  • อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
  • นิชภา โมราถบ
Keywords: การเสริมสร้างความเข้มแข็ง, กลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล ในจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล ในจังหวัดอุตรดิตถ์ตามแนวคิดสหกรณ์และสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  โดยศึกษาในพื้นที่  3 ตำบลคือ ตำบลแม่พูล  ตำบลนานกกก อำเภอลับแล และตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1  ศึกษาสภาพการบริหารจัดการกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล ในจังหวัดอุตรดิตถ์       ระยะที่ 2  การสร้างกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล ในจังหวัดอุตรดิตถ์ตามแนวคิดของสหกรณ์  ระยะที่ 3  การสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล รวมทั้งสิ้น 631 คนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล ตำบลแม่พูล  ตำบลนานกกก อำเภอลับแล และตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์รวม 90 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แนวทางในการสนทนากลุ่ม แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก การถอดบทเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม แบบสอบถาม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีสนทนากลุ่ม  การจัดประชุมกลุ่มย่อย การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์เนื้อหา

          ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารจัดการกลุ่มของเกษตรกรตำบลบ้านด่านนาขาม และตำบลแม่พูล      

อยู่ในระดับดีมาก ส่วนตำบลนานกกก อยู่ในระดับปานกลาง  กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ การจัดเวทีประชุมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทำวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการผลิตและการตลาด   

Abstract

This research aimed to study of the management conditions of the group of the Longlublea durian farmers group, created a process for strengthening the group of the Longlublea durian farmers group according to the cooperative concept, and synthesized the pattern of strengthening of the group of Longlublea durian  farmers Groupin Uttaradit Province. It were qualitative research and action research. The study area were Mae Phun, Na NuK Kok Sub-district, Laplae District and Ban Dan Na Kham Sub-district, Mueang District, Uttaradit Province. There were 3 phases of operation as follows: Phase 1: Studied the management conditions of the group of the Longlublea  durian farmers In Uttaradit Province. Phase 2: Creating a process for strengthening the group of Longlublea  durian farmers In Uttaradit Province in accordance with the cooperative concept. Phase 3 Synthesized of the pattern of strengthening of the Longlublea Durian farmers group in Uttaradit Province. The population  was 631 people who were the Longlublea  Durian farmers. The target group were90 people who were the leader of the Longlublea durian farmers In Mae Phun Sub-district, Na NukKok Sub-district, Laplae District and Ban Dan Na Kham Sub-district, Mueang District, Uttaradit Province. Tools were guidelines for group discussions. In-depth interviews, Removing lessons, Behavior observation form, questionnaire, workshop Group discussion, and Small group meeting. Data analysis were the percentage, frequency distribution, and content analysis.

The results of the research found that the management conditions of farmers' groups in Ban Dan Na Kham Sub-district and Mae Phun Sub-district were very good level and Nok Nuk Kok Sub-district at a moderate level. The process of strengthening the group of farmers were the group meeting stage, Mutual exchange of learning Workshop and research to strengthen production and marketing.

References

กนกรัตน์ ดวงพิกุล และวันวิภา คำมงคล. (2556-2557, ตุลาคม – มีนาคม). “การบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มแปรรูปมะไฟจีนบ้านกอง จังหวัดน่าน,”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 1(2): 28-37.
กรมส่งเสริมสหกรณ์. (2542). สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมสหกรณ์.
กรมส่งเสริมสหกรณ์. (2558). สถานการณ์ดำเนินงานและการจัดการธุรกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2557. สืบค้นเมื่อ15 พฤษภาคม 2558, จาก :http://www.cad.go.th/cadweb_org/ewt_news.php?nid=
14912&filename=cad_websitelink
การิม ยูซูฟี. (2541). ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต.
จังหวัดอุตรดิตถ์. (2557). ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2557. จากwww.uttaradit
.go.th/
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. (2553). คู่มือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นุชจรีย์ ทิวาวัลย์ และคณะ. (2547, กันยายน 20). รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพแปรรูปน้ำผลไม้พร้อมดื่ม (น้ำลูกสำรอง) ตำบลชากไทย
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ: ศูนย์งานส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชา
การพัฒนาชุมชนที่ 2.
ประดิษฐ์ มัชฌิมา. (2556). องค์ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด สาขา 4.
เมตตา ศรีโพธิ์ชัย และคณะ. (2557, มกราคม – มิถุนายน). รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ในระดับจังหวัดที่เหมาะสม. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏพระนคร. 9(1), 45-65.
สมบูรณ์ ธรรมลังกา. (2556, เมษายน – มิถุนายน ). รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย. ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 15(2), 58 – 66.
สุนทรียา ไชยปัญหา, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และ สัญญา เคณาภูมิ. (2557, มกราคม – เมษายน ).
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มทอผ้าไหมตำบลกุตรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม.
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 8(1), 241-249.
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์. (2557). ประวัติทุเรียนหลงลับแล. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2557, จาก
www.uttaradit.doae.go.th/
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก. (2549). สหกรณ์ของพ่อ. พิษณุโลก: โมเดริ์นการพิมพ์.
อมรรัตน์ มันททวีวงศ์. (2553). แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ “บ้านฉางเพลส”
เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง. (ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Published
2019-06-26