การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

The Development of Activity Package on creating the school curriculum For Bachelor Degree of Education students

  • ปราโมทย์ จันทร์เรือง
Keywords: การพัฒนาชุดกิจกรรม, หลักสูตรสถานศึกษา Development of Activity Package, School Curriculum

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1)  พัฒนาชุดกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3) ประเมินความสามารถการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1)  ชุดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.793 และ 3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที

          ผลการวิจัยพบว่า

          1. ชุดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/81.17

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3.  ความสามารถในการปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

Abstract

          This research aimed to : 1) develop an activity package on creating the school curriculum for Bachelor Degree of Education students showed the efficiency at 80/80 2) compare the students learning achievement before and after learning and 3) evaluate the abilities on creating the school curriculum. The sample, drawn by simple random sampling, was 30 Bachelor Degree of Education students, ThepsatriRajabhat University The research instruments were : 1) an activity package 2) an achievements test with a reliability value of 0.793 and 3) an abilities test on creating school curriculum The data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test.

          The finding were as follows :

          1.The activity package on creating the school curriculum showed the efficiency at 82.45/81.17

          2. The students’ learning achievement after learning significantly higher than that before learning at the .05 level

          3. The abilities on creating the school curriculum of the students was at a good level.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
จมานนท์ บุตรชาดา. (2560). ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษด้วยข้อมูลท้องถิ่น
อ่างทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเทพสตรี.
ชัยยงค์พรหมมวงศ์ และอื่นๆ. (2531). กระบวนการผลิตชุดการสอนแผนจุฬาฯ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ทิศนา แขมมณี. (2557). ปลุกโลกการสอนให้มีชีวิตสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่. กรุงเทพฯ :
บริษัทสหมิตรพรินติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง จำกัด.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2542). การวัดเจตคติ. อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
ปราโมทย์ จันทร์เรือง. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักสูตร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี.
พิมพ์ศิริ ศรีอินทร์. (2559). ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ การพูดและการเขียน
ภาษาไทยด้วยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
พิสิษฐ์กุล กำลังศิลป์. (2555). ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่จัดชั้นเรียนแบบคละชั้น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ยศวีร์ อิ่มอโนทัย. (2554). การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการออกแบบ
การประเมินผล. รายงานการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
วันดี แววสว่าง. (2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
สุคนธ์ สินธพานนท์. (2551). นวัติกรรมการเรียนการสอน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : เทคนิคพริ้นติ้ง.
Caraisco.J. (2007).Overcoming Lethargy in gifted and talented education with contact
activity packages : “I’m Choosing to Learn” Clearing House, 80, 255.
Crawford, A.H. (2003, February). An investigation of the critical thinking abilities of nursing
Students in a selected Baccalaureate School.Dissertation Abstracts International,
63(08), 3654-B.
Goodman. H.E. (1990).Developing critical thinking skills and improving expressive
language through creative writing. M.S. Practicum. Nove University 1 (ERIC).
Lumpkin, CyntiaRolen. (1991, May). Effects of teaching critical thinking skills on the critical
thinking ability, achievement, and retention of social studies content by fifth and
sixth graders. Dissertation abstracts international, 51(11), 3694 -A.
Published
2019-06-26