• วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชขภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
  Vol 7 No 1 (2020)

      สวัสดีครับ ท่านสมาชิกวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกๆท่าน วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งวารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งบทความต่างๆ ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาได้พิจารณาบทความให้มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่ง

     ในวารสารชุดนี้มีบทความจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ บทความโดยแบ่งเป็นบทความวิชาการจำนวน ๒ บทความ และบทความวิจัยจำนวน ๘ บทความ ซึ่งบทความต่างๆ มีองค์ความรู้ในการค้นหาที่ เกิดประโยชน์มากดังเช่น บทความวิชาการของอุดมศักดิ์ อรรถโกวิทย์ เรื่องทัศนศิลป์ในศาลาพระพุทธ อุตรมงคล (Visual Arts in Sala Phra Bhuddha Uttaramongkol) เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะการออกแบบศาลาพุทธอุตร  มงคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ดำเนินการตั้งแต่ริเริ่มก่อสร้างจนปรับปรุงซ่อมสร้างใหม่สวยงาม มีเรื่องราวเกี่ยวข้องมากมายที่น่าศึกษา นอกจากนี้มีบทความวิจัยเรื่อง การสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ของจันทิมา ปกครองที่ได้รวบรวมองค์ความรู้รูปแบบการสืบทอดความรู้ในการทอผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสืบทอดความรู้ลักษณะของอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 2) การสืบทอดความรู้ให้เฉพาะสมาชิกในครอบครัว 3) การสืบทอดความรู้ด้วยผู้รู้ชำนาญหรือวิทยากร และ 4) การสืบทอดความรู้ด้วยการฝึกฝนและพัฒนา และ มีบทความวิจัยที่น่าสนใจของทรรศนะ ภาคอัมพร ศึกษาเรื่องเจิง : พ่อครูมานพ ยาระณะ ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ อันเกี่ยวข้องกับกระบวนท่าแม่ไม้เจิงด้วยมือเปล่า โดยได้กำหนดขุมเจิง ไว้ 8 ทิศทาง และ มีส่วนประกอบท่าทางด้วย “นวอาวุธ” คือ หมัด 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก 2 และร่างกายจิตใจ 1 รวมเข้าเป็น 9 อาวุธ ในเจิงการต่อสู้ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีบทความต่างๆในวารสารที่มีองค์ความรู้น่าศึกษาหลากหลายเรื่องยิ่ง

  สุดท้ายนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่สนใจได้ศึกษาวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณาบทความ และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน ทุกๆ ท่าน ตลอดจนท่านที่กรุณาส่งบทความทางวิชาการบทความวิจัยมาเพื่อเผยแพร่นำองค์ความรู้สู่สาธารณชน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 • วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชขภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
  Vol 6 No 2 (2019)

  วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งวารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้นบทความจึงมีคุณค่าต่อการพัฒนาทางด้านสังคม ด้านการศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจ ต่อท่านที่สนใจศึกษา โดยคณะได้จัดทำวารสารทางวิชาการขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับบุคลากรที่สนใจต้องการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ได้    

            ในการนี้ ข้าพเจ้าขอนำเสนอบทความที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องที่มีคุณค่า ดังเช่น บทความวิจัย ของ ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์และคณะ ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดลำปาง ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บทความนี้สะท้อนปัญหาของสังคม ในกลุ่มวัยรุ่นที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลทางสังคม นอกจากนี้มีบทความของธรรมพร ตันตรา เรื่องแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น “Green and Clean Politic” ได้ถือเป็นองค์ความรู้สู่การปฏิบัติด้านนโยบายสาธารณที่ดีและมีคุณค่าควรศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่นได้ สอดคล้องกับการศึกษาบริบทรูปแบบการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใช้มิติต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้งของพุทธินันทน์ บุญเรือง และบทความวิชาการที่สะท้อนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัยของตรงกมล สนามเขต ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับทัศนคติหรือมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของผู้สูงอายุ ที่ปรากฏในวาทกรรมการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เป็นต้น    

            ดังนั้นวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้จึงมีเนื้อหาบทความวิชาการบทความวิจัยที่มีคุณค่าแก่การศึกษายิ่ง

           สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่กรุณาส่งบทความทางวิชาการมาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนและขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อเสนอแนะใดคณะกรรมการ ขอน้อมรับนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

   

 • วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
  Vol 6 No 1 (2019)

  วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่มีการพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามีมากขึ้น การศึกษาและการค้นคว้าด้านต่างๆ ของงานวิชาการก็มีช่องทางในการสืบค้นที่หลากหลาย ดังนั้นวารสารวิชาการคณะจึงเป็นแหล่งเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งให้กับท่านที่สนใจได้นำมาพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

  คณะกองบรรณาธิการได้จัดทำวารสารทางวิชาการฉบับนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองจึงมีบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพน่าสนใจหลายเรื่อง อันมีองค์ความรู้ คุณค่าทางวิชาการต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาและท้องถิ่น ในวารสารวิชาการฉบับนี้มีบทความวิชาการที่น่าสนใจดังเช่น การศึกษาโลกทัศน์ในการแต่งกายของหญิง ไท-ยวน อำเภอลับแลโบราณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากวรรณกรรมมุขปาฐะ ของสุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ และคณะ ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพทำให้ท้องถิ่นทั่วไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด การแต่งกายในสมัยก่อนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบทความการสืบค้นวิธีการฝึกปฏิบัติดนตรีพื้นเมืองประจำท้องถิ่น ในบทความเรื่อง กลองยืน-กลองหลอน บทเพลงมังคละดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่างของศุภชัย  ธีระกุล ซึ่งบทความนี้เกี่ยวข้องกับการสืบทอดดนตรีมังคละตามวิถีปราชญ์ชาวบ้านในภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์จากการศึกษาทำให้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะของเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลงเพลงต่างๆ นำสู่การถ่ายทอด  และมีบทความที่น่าสนใจในการพัฒนาท้องถิ่นเรื่อง การจัดการชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ตำบลกล้วยแพะ และตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางของณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์และคณะ ผลการศึกษาวิจัยทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพที่สำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น คือ ผู้นำ สมาชิกชุมชน องค์กรภาครัฐและเครือข่าย วิธีการจัดการของชุมชน ซึ่งภาคส่วนต่างๆ ต้องสร้างความร่วมมือในการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ ข้อกำหนด หรือข้อปฏิบัติ เพื่อการบังคับใช้ในกรณีที่จำเป็น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น นอกจากนี้บทความวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ การสร้างกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล และสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ของยุพิน เถื่อนศรี และนิชภา โมราถบ ซึ่งบทความดังที่ได้กล่าวมานี้และอีกหลายบทความในวารสารฉบับนี้เป็นบทความวิชาการที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองที่มีคุณภาพจึงควรค่าแก่การศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณชน

  สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ คณะกรรมการกองบรรณาธิการ และเจ้าของบทความวิชาการทุกๆท่าน ตลอดจนท่านที่สนใจ ติดตามวารสารคณะมาโดยตลอด จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อเสนอแนะใดคณะกรรมการ ขอน้อมรับนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น ต่อไป

 • วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
  Vol 5 No 2 (2018)

  วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ซึ่งวารสารฉบับนี้มี บทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจหลากหลาย ซึ่งคณะได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่ง เผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสามารถนำมาใช้เสริมสร้างองค์ความรู้และ ประกอบการอ้างอิงทางวิชาการได้ พร้อมมีเนื้อหาสาระนำสู่การสืบค้นในการทำผลงานวิชาการ  วารสารฉบับนี้มีจำนวนบทความวิชาการจำนวน 12 เรื่อง มากมายด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ ดังเช่น ผลงานบทความวิชาการของอุษา อินทร์ประสิทธิ์ การศึกษารูปแบบของศิลปกรรมลวดลายปูนปั้น บน ผนังโบสถ์ วิหาร วัดนางพญา ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดย ช่างฝีมือท้องถิ่นได้นำคุณค่าทางศิลปะมาสร้างให้เกิดมูลค่าพัฒนาลวดลายศิลปที่ปรากฏบนโบราณสถานสู่ เครื่องประดับเงิน ซึ่งช่างได้พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับอย่างต่อเนื่องมีการต่อยอดในการพัฒนาลวดลาย ให้มีความหลากหลายสวยงามประยุกต์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในบทความจะอธิบายคุณค่าที่ได้รับมีประโยชน์ยิ่ง ทำให้ผู้บริโภคสินค้ามีความรู้สึกภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของศิลปะที่ทรงคุณค่าของชาติ   นอกจากนี้ยังมีบทความที่เชื่อมต่อถึงงานศิลปวัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการจากอิทธิพลของศิลปะ ตะวันออกและศิลปะตะวันตกที่ผสมผสานในงานเฟอร์นิเจอร์ล้านนาร่วมสมัย เป็นบทความของนวนพ สุวรรณ ภูมิได้ทำการศึกษา วิเคราะห์  เปรียบเทียบ ยุคสมัย รูปแบบของศิลปะที่ปรากฏในงานเฟอร์นิเจอร์จากอดีต  จนถึงปัจจุบันเพื่อให้รู้ และ เข้าใจถึงอิทธิพลของศิลปะตะวันออก และศิลปะตะวันตกที่ผสมผสานในงาน เฟอร์นิเจอร์ล้านนาร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน และมีบทความวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่ น่าสนใจอีกเรื่องของพนมพร สารสิทธิยศเรื่องศาสนสถานกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เป็น การศึกษาประวัติความเป็นมาของศาสนสถานกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง สภาพปัจจุบันและ ศึกษาแนวทางการพัฒนาศาสนสถานกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงศาสนสถานพบว่ามีองค์ประกอบ การสนับสนุนการท่องเที่ยว ในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ความปลอดภัย บุคลากรแนะนำในการปฏิบัติ ตัวเข้าศาสนสถานและควรมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกพร้อมเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มี ความสนใจและนักท่องเที่ยวติดตามสืบค้นข้อมูลจากศาสนสถานได้ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบถึงองค์ ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ดี หรือบทความวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารจัดการของกลุ่มสมุนไพร  ชุมชนบ้านเนินศาลา  ตำบลเนินศาลา  อำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ ของสุธาสินี  อิ่มสุขและคณะทำให้เราทราบถึงวิธีการดำเนินการเช่น การวางแผนการน าสมุนไพรมาแปรรูปเป็นสิ่งของต่างๆ  การ ประชาสัมพันธ์ การแจกให้ผู้บริโภคได้ลองใช้ฟรี  และมีการสอนวิธีการท าให้แก่สมาชิกทุกคน การกำหนด หน้าที่ของแต่ละคนเป็นโครงสร้างไว้และการบริหารการปันผลกำไรเป็นต้น ดังนั้นบทความต่าง ๆ จึงน่าสนใจยิ่ง

   สุดท้ายนี้ บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านที่ส่งบทความทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา บทความ ทุกท่านและขอขอบคุณ ท่านที่สนใจติดตามวารสารคณะมาโดยตลอด หากมีข้อเสนอแนะใด คณะกรรมการจัดทำขอน้อมรับนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์เพื่อให้วารสารวิชาการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 • วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
  Vol 5 No 1 (2018)

  วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 โดยได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่ง เผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก วารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความ วิชาการที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องซึ่งสามารถนำมาใช้เสริมสร้างองค์ความรู้และประกอบการอ้างอิงทาง วิชาการได้   วารสารฉบับนี้เป็นวารสารที่มีบทความวิชาการที่หลากหลายสร้างองค์ความรู้ ดังเช่น ผลงานบทความ วิชาการที่ให้แนวคิดการสร้างสรรค์ในเรื่อง ศิลปกรรมและศิลปกรรมร่วมสมัยของจิรวัฒน์ พิระสันต์ ศิลปินที่มี ชื่อเสียงระดับประเทศที่ได้วิเคราะห์ให้ทราบถึงแนวคิดการสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในแง่มุมต่าง ๆ ที่ ถ่ายทอดคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยในมิติต่าง ๆ ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในคุณค่า ทางความคิดของมนุษย์มากยิ่งขึ้นและการแสดงความงามที่เกิดใหม่ การแสดงคุณค่าที่มีความเรียบง่าย  การแสดงถึงกระบวนการของศิลปะ การสะท้อนความคิดของกิจกรรมศิลปะ การแสดงความหลากหลายของ รูปแบบ การแสดงถึงความก้าวหน้าของศิลปะ การแสดงความหมายที่ชัดเจน การแสดงถึงแรงบันดาลใจ และ การแสดงเนื้อหาและวัสดุใหม่ของความคิด ดังนั้นการถ่ายทอดศิลปะจึงเป็นภาษาแห่งความงาม การสร้างสรรค์ ผลงานที่มี “ความงาม” หรือสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็นหลักการสำคัญ “แก่นแท้” ของศิลปะนั้นก็คือ “ความงาม” บทความนี้ได้มีการวิเคราะห์เรื่องราวที่น่าสนใจยิ่ง  นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการเรื่อง สื่อที่เปลี่ยนไปในยุคสังคมดิจิทัลของวัชระ สุตะโคตร ซึ่งผู้ศึกษา ได้รวบรวมและสรุปออกมาให้เห็นถึงแนวคิดทางด้านการสื่อสาร ที่มีรูปแบบของการผสมผสานของการสื่อสาร ในสื่อสังคมออนไลน์ความเข้าถึงและเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคและการสื่อสารทางการตลาดทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้เห็นถึงการขับเคลื่อนและการพัฒนาในรูปแบบของสื่อสารที่ไม่หยุดนิ่งที่สอดผสานไปกับเทคโนโลยีของโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หรือบทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ ที่ไม่พร้อมของวัยรุ่นหญิงภายในเขตความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ของพรชื่น แห้วเพ็ชร ที่ศึกษาปัจจัยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และด้านรูปแบบการใช้ชีวิตกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของมารดาวัยรุ่นซึ่งผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นขาดความรัก และความอบอุ่นของครอบครัวของเขา เนื่องจาก พ่อ แม่ ใช้เวลาไปทำมาหากิน ไม่มีเวลาดูแล สนใจ ขาดการ อบรมเลี้ยงดูที่ดี สภาพแวดล้อมของมารดาวัยรุ่น ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ขาดการเรียนรู้ถึงการป้องกันการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการต่าง ๆ ที่น่าสนใจมีองค์ความรู้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่ สนใจและสาธารณชนทั่วไป สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณท่านที่ส่งบทความทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ  ทุกท่านและขอขอบคุณ ท่านที่สนใจติดตามวารสารคณะมาโดยตลอด หากมีข้อเสนอแนะใดคณะกรรมการ จัดทำขอน้อมรับนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ ด้วยความยินดียิ่ง

 • วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
  Vol 4 No 2 (2017)

  วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะได้จัดทำวารสารทางวิชาการขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับ บุคลากรที่สนใจต้องการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่สาธารณชน ซึ่งวารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความ วิชาการที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้นบทความจึงมีคุณค่าต่อ การพัฒนาทางด้านสังคม ด้านการศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจ วารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องที่มีคุณค่าเช่น บทความเกี่ยวกับการพัฒนาต่อ ยอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่งานออกแบบสร้างสรรค์ของ ปิยะนุช ไสยกิจ ได้ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ ถ่ายทอด สืบทอดความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนำมากัน เชื่อมโยง การเรียนรู้ นำสู่การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ พัฒนาสร้างสรรค์ประดิษฐ์ บนพื้นฐานวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดงานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มของที่ระลึก และกลุ่มเครื่องแต่งกาย โดยให้นักออกแบบหรือ ผู้ประกอบการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองมาพัฒนาต่อยอดแนวความคิดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มอย่าง ยั่งยืนได้ดี นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง สืบความประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  เพื่อการเชิดชูเกียรติแห่งวีรบุรุษ ของสุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ ได้สืบค้นเกี่ยวกับคำถามโดยทั่วไปว่าดาบท่าน พระยาพิชัยดาบหักได้อย่างไร หรือชื่อพิชัยปรากฏในเอกสารมากแท้จริงแล้วพระยาพิชัยดาบหักคือใคร     บทความที่น่าสนใจด้านนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอีกเรื่องคือ นวัตกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ดนตรี ความน่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมในการสร้างเสียงเพลงให้เราได้ยินได้ดังทุกวันนี้มาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่านักดนตรีสร้างผลงานในการ เรียบเรียงเสียงดนตรี และด้านการประพันธ์ดนตรีง่ายขึ้นมีเครื่องมือแทนเสียงอะไรบ้างเป็นต้น และยังมี บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโลกสังคมออนไลน์ที่น่าสนใจเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษของศศิธร สมอินทร์ ซึ่งได้ติดตามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษา ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีอิทธิพลต่อบุคคล รวมไปถึงสังคมของมหาวิทยาลัย  มีการตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ หรือบทเรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน พฤติกรรมดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขและปัจจัยหลายประเภททั้งในแง่คุณลักษณะของตัวบุคคลที่จำเป็นต้องใช้เป็นเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางใน การศึกษาและการติดต่อสื่อสารบทความวิจัยจึงนำสู่ข้อมูลการสืบค้นการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

 • วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
  Vol 4 No 1 (2017)

  วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้จัดทำวารสารเพื่อใช้ เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับบุคลากร วารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจ หลายเรื่องที่เป็นองค์ความรู้ใช้ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมให้มีความสุข  วารสารฉบับนี้เป็นวารสารที่มีบทความวิชาการที่หลากหลายในองค์ความรู้ ดังเช่น บทความวิชาการ เรื่องดนตรีบำบัด ซึ่งเป็นการนำเอาเสียงดนตรีซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ทางดนตรี มาประยุกต์ใช้ อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้ทุเลาลงจากการอาการเจ็บปวดที่เป็นอยู่และนำสู่การฟื้นฟูสภาพจิตใจและ ร่างกายให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข ดนตรีบำบัดมีความสำคัญต่อทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์ นอกจากนี้ บทความเรื่อง นโยบายของรัฐด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก็น่าสนใจเป็น อย่างยิ่ง ถ้าหากรัฐสามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ ก็จะส่งผลต่อความอยู่ดีกินดีของ ประชาชนในประเทศ นโยบายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน โดยภาครัฐใช้แนวทางระบบการขยาย ความร่วมมือกับภาคเอกชน ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ความสำคัญในความแตกต่างในด้านช่วงวัยของประชากรจึงสำคัญ ด้วยบทความนี้จึงสะท้อนถึงแนวทางความคิดสู่การพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันด้วย สอดคล้องกับ บทความเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตัน นาครัวเพื่อรองรับนโยบายการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นการพัฒนาบริบทท้องถิ่นให้เป็นสากล นอกจากนี้มีบทความวิชาการที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ห้องเรียนกลับ ทาง ในอุดมศึกษา สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21: อีกทางเลือกที่ควรลอง (Flipped Classroom in undergraduate for study in the 21st Century: New to try) เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมคนออกไป ท างานที่ใช้ความรู้ (knowledge worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (learning person) ไม่ว่าจะประกอบ สัมมาชีพใด ซึ่งมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทำงานที่ใช้ความรู้อย่าง ลึกซึ้ง ในด้านการสืบสาน ถ่ายทอด ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บทความเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวคิดการพัฒนาแบบ “บวร” : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่จ้อง ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ก็เป็นแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นแบบ “บวร" ซึ่งเป็นกลไกของกระบวนการถ่ายทอด และขัดเกลาพฤติกรรมของชุมชนโดยหลักดังกล่าว เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางบทบาทหน้าที่ระหว่าง 3 สถาบันหลักทางสังคมเข้าด้วยกัน ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียนอันเป็นหน่วยหลักที่มีประสิทธิภาพต่อการใช้ ประโยชน์ในเชิงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในอีกทางหนึ่ง

 • วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
  Vol 3 No 2 (2016)

  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2559- ธันวาคม 2559) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีเปิดทางวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ทางด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจล้วนมี เรื่องราวการค้นพบความรู้ แนวคิดใหม่ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถอ้างอิงโดยมีหลักฐานทางวิชาการ บูรณาการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์และศิลป์ออกมาในงานวิชาการที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนา ท้องถิ่น ด้านพัฒนาสังคม ด้านพัฒนาด้านบริหารการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและด้านการจัดการ อย่างไรก็การจัดทำวารสารคณะจึงเป็นบทความทางวิชาการเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่ความรู้ ความคิดและ ประสบการณ์ออกสู่วงวิชาการและสาธารณชน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ของผู้อ่านทุกท่านตามสมควร และขอขอบคุณ ผู้เขียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มีส่วนให้วารสารฉบับนี้มีบทบาทที่มีคุณค่าและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ และขอบคุณท่านผู้อ่านให้ความสนใจติดตามวารสารอย่างต่อเนื่อง หากผู้อ่านมี ข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการ ขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง

 • วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
  Vol 3 No 1 (2016)

  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559 – มิถุนายน 2559) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีเปิดทางวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความวิจัย 7 บทความ และบทความวิชาการ 4
  บทความ อันได้แก่ บทความเรื่อง บทบาทรัฐสภากับการเสริมสารวัฒนธรรมทางการเมืองและค่านิยมที่เอื้ออำนวยต่อระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน ของ วีระ เลิศสมพร ที่อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมจากมุมมองด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อเข้าใจในปรากฏที่เกิดขึ้น บทความเรื่อง ดนตรีเพื่อชีวิตวงคาราวาน ของ ประยูร ลิ้มสุข และบทความเรื่อง โลกของเสียง ของสายันต์ บุญใบ ซึ่งทั้งสองเรื่องช่วยท าให้เห็นพัฒนาการของบทเพลงในบริบทสังคมที่ต่างเวลาและการสร้างสรรค์เสียงบนเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อจรรโลงโลกให้เกิดความสวยงามหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นโยชน์ของผู้อ่านทุกท่านตามสมควร และขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านให้ความสนใจติดตามวารสารอย่างต่อเนื่อง หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง