วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559 – มิถุนายน 2559) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีเปิดทางวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความวิจัย 7 บทความ และบทความวิชาการ 4
บทความ อันได้แก่ บทความเรื่อง บทบาทรัฐสภากับการเสริมสารวัฒนธรรมทางการเมืองและค่านิยมที่เอื้ออำนวยต่อระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน ของ วีระ เลิศสมพร ที่อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมจากมุมมองด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อเข้าใจในปรากฏที่เกิดขึ้น บทความเรื่อง ดนตรีเพื่อชีวิตวงคาราวาน ของ ประยูร ลิ้มสุข และบทความเรื่อง โลกของเสียง ของสายันต์ บุญใบ ซึ่งทั้งสองเรื่องช่วยท าให้เห็นพัฒนาการของบทเพลงในบริบทสังคมที่ต่างเวลาและการสร้างสรรค์เสียงบนเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อจรรโลงโลกให้เกิดความสวยงามหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นโยชน์ของผู้อ่านทุกท่านตามสมควร และขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านให้ความสนใจติดตามวารสารอย่างต่อเนื่อง หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2016-06-29

รายละเอียดประจำฉบับ

Research Articles