วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งวารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้นบทความจึงมีคุณค่าต่อการพัฒนาทางด้านสังคม ด้านการศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจ ต่อท่านที่สนใจศึกษา โดยคณะได้จัดทำวารสารทางวิชาการขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับบุคลากรที่สนใจต้องการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ได้    

          ในการนี้ ข้าพเจ้าขอนำเสนอบทความที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องที่มีคุณค่า ดังเช่น บทความวิจัย ของ ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์และคณะ ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดลำปาง ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บทความนี้สะท้อนปัญหาของสังคม ในกลุ่มวัยรุ่นที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลทางสังคม นอกจากนี้มีบทความของธรรมพร ตันตรา เรื่องแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็น “Green and Clean Politic” ได้ถือเป็นองค์ความรู้สู่การปฏิบัติด้านนโยบายสาธารณที่ดีและมีคุณค่าควรศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่นได้ สอดคล้องกับการศึกษาบริบทรูปแบบการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใช้มิติต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้งของพุทธินันทน์ บุญเรือง และบทความวิชาการที่สะท้อนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัยของตรงกมล สนามเขต ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับทัศนคติหรือมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของผู้สูงอายุ ที่ปรากฏในวาทกรรมการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เป็นต้น    

          ดังนั้นวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้จึงมีเนื้อหาบทความวิชาการบทความวิจัยที่มีคุณค่าแก่การศึกษายิ่ง

         สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่กรุณาส่งบทความทางวิชาการมาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนและขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อเสนอแนะใดคณะกรรมการ ขอน้อมรับนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

 

Published: 2019-12-25

รายละเอียดประจำฉบับ

Research Articles

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ