วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2559- ธันวาคม 2559) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีเปิดทางวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ทางด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจล้วนมี เรื่องราวการค้นพบความรู้ แนวคิดใหม่ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถอ้างอิงโดยมีหลักฐานทางวิชาการ บูรณาการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์และศิลป์ออกมาในงานวิชาการที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนา ท้องถิ่น ด้านพัฒนาสังคม ด้านพัฒนาด้านบริหารการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและด้านการจัดการ อย่างไรก็การจัดทำวารสารคณะจึงเป็นบทความทางวิชาการเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่ความรู้ ความคิดและ ประสบการณ์ออกสู่วงวิชาการและสาธารณชน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ของผู้อ่านทุกท่านตามสมควร และขอขอบคุณ ผู้เขียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มีส่วนให้วารสารฉบับนี้มีบทบาทที่มีคุณค่าและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ และขอบคุณท่านผู้อ่านให้ความสนใจติดตามวารสารอย่างต่อเนื่อง หากผู้อ่านมี ข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการ ขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2016-12-29

รายละเอียดประจำฉบับ

Academic Articles

Research Articles