วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะได้จัดทำวารสารทางวิชาการขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับ บุคลากรที่สนใจต้องการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่สาธารณชน ซึ่งวารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความ วิชาการที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้นบทความจึงมีคุณค่าต่อ การพัฒนาทางด้านสังคม ด้านการศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจ วารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องที่มีคุณค่าเช่น บทความเกี่ยวกับการพัฒนาต่อ ยอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่งานออกแบบสร้างสรรค์ของ ปิยะนุช ไสยกิจ ได้ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ ถ่ายทอด สืบทอดความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนำมากัน เชื่อมโยง การเรียนรู้ นำสู่การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ พัฒนาสร้างสรรค์ประดิษฐ์ บนพื้นฐานวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดงานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มของที่ระลึก และกลุ่มเครื่องแต่งกาย โดยให้นักออกแบบหรือ ผู้ประกอบการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองมาพัฒนาต่อยอดแนวความคิดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มอย่าง ยั่งยืนได้ดี นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง สืบความประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  เพื่อการเชิดชูเกียรติแห่งวีรบุรุษ ของสุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ ได้สืบค้นเกี่ยวกับคำถามโดยทั่วไปว่าดาบท่าน พระยาพิชัยดาบหักได้อย่างไร หรือชื่อพิชัยปรากฏในเอกสารมากแท้จริงแล้วพระยาพิชัยดาบหักคือใคร     บทความที่น่าสนใจด้านนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอีกเรื่องคือ นวัตกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ดนตรี ความน่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมในการสร้างเสียงเพลงให้เราได้ยินได้ดังทุกวันนี้มาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่านักดนตรีสร้างผลงานในการ เรียบเรียงเสียงดนตรี และด้านการประพันธ์ดนตรีง่ายขึ้นมีเครื่องมือแทนเสียงอะไรบ้างเป็นต้น และยังมี บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโลกสังคมออนไลน์ที่น่าสนใจเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษของศศิธร สมอินทร์ ซึ่งได้ติดตามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษา ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีอิทธิพลต่อบุคคล รวมไปถึงสังคมของมหาวิทยาลัย  มีการตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ หรือบทเรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน พฤติกรรมดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขและปัจจัยหลายประเภททั้งในแง่คุณลักษณะของตัวบุคคลที่จำเป็นต้องใช้เป็นเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางใน การศึกษาและการติดต่อสื่อสารบทความวิจัยจึงนำสู่ข้อมูลการสืบค้นการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

Published: 2017-12-29

รายละเอียดประจำฉบับ

Research Articles

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ