วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 โดยได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่ง เผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก วารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความ วิชาการที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องซึ่งสามารถนำมาใช้เสริมสร้างองค์ความรู้และประกอบการอ้างอิงทาง วิชาการได้   วารสารฉบับนี้เป็นวารสารที่มีบทความวิชาการที่หลากหลายสร้างองค์ความรู้ ดังเช่น ผลงานบทความ วิชาการที่ให้แนวคิดการสร้างสรรค์ในเรื่อง ศิลปกรรมและศิลปกรรมร่วมสมัยของจิรวัฒน์ พิระสันต์ ศิลปินที่มี ชื่อเสียงระดับประเทศที่ได้วิเคราะห์ให้ทราบถึงแนวคิดการสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในแง่มุมต่าง ๆ ที่ ถ่ายทอดคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยในมิติต่าง ๆ ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในคุณค่า ทางความคิดของมนุษย์มากยิ่งขึ้นและการแสดงความงามที่เกิดใหม่ การแสดงคุณค่าที่มีความเรียบง่าย  การแสดงถึงกระบวนการของศิลปะ การสะท้อนความคิดของกิจกรรมศิลปะ การแสดงความหลากหลายของ รูปแบบ การแสดงถึงความก้าวหน้าของศิลปะ การแสดงความหมายที่ชัดเจน การแสดงถึงแรงบันดาลใจ และ การแสดงเนื้อหาและวัสดุใหม่ของความคิด ดังนั้นการถ่ายทอดศิลปะจึงเป็นภาษาแห่งความงาม การสร้างสรรค์ ผลงานที่มี “ความงาม” หรือสุนทรียภาพทางรูปทรง เป็นหลักการสำคัญ “แก่นแท้” ของศิลปะนั้นก็คือ “ความงาม” บทความนี้ได้มีการวิเคราะห์เรื่องราวที่น่าสนใจยิ่ง  นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการเรื่อง สื่อที่เปลี่ยนไปในยุคสังคมดิจิทัลของวัชระ สุตะโคตร ซึ่งผู้ศึกษา ได้รวบรวมและสรุปออกมาให้เห็นถึงแนวคิดทางด้านการสื่อสาร ที่มีรูปแบบของการผสมผสานของการสื่อสาร ในสื่อสังคมออนไลน์ความเข้าถึงและเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคและการสื่อสารทางการตลาดทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้เห็นถึงการขับเคลื่อนและการพัฒนาในรูปแบบของสื่อสารที่ไม่หยุดนิ่งที่สอดผสานไปกับเทคโนโลยีของโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หรือบทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ ที่ไม่พร้อมของวัยรุ่นหญิงภายในเขตความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ของพรชื่น แห้วเพ็ชร ที่ศึกษาปัจจัยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และด้านรูปแบบการใช้ชีวิตกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของมารดาวัยรุ่นซึ่งผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นขาดความรัก และความอบอุ่นของครอบครัวของเขา เนื่องจาก พ่อ แม่ ใช้เวลาไปทำมาหากิน ไม่มีเวลาดูแล สนใจ ขาดการ อบรมเลี้ยงดูที่ดี สภาพแวดล้อมของมารดาวัยรุ่น ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ขาดการเรียนรู้ถึงการป้องกันการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการต่าง ๆ ที่น่าสนใจมีองค์ความรู้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่ สนใจและสาธารณชนทั่วไป สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณท่านที่ส่งบทความทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ  ทุกท่านและขอขอบคุณ ท่านที่สนใจติดตามวารสารคณะมาโดยตลอด หากมีข้อเสนอแนะใดคณะกรรมการ จัดทำขอน้อมรับนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2018-06-29

รายละเอียดประจำฉบับ

Academic Articles

Research Articles