วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ซึ่งวารสารฉบับนี้มี บทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจหลากหลาย ซึ่งคณะได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่ง เผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสามารถนำมาใช้เสริมสร้างองค์ความรู้และ ประกอบการอ้างอิงทางวิชาการได้ พร้อมมีเนื้อหาสาระนำสู่การสืบค้นในการทำผลงานวิชาการ  วารสารฉบับนี้มีจำนวนบทความวิชาการจำนวน 12 เรื่อง มากมายด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ ดังเช่น ผลงานบทความวิชาการของอุษา อินทร์ประสิทธิ์ การศึกษารูปแบบของศิลปกรรมลวดลายปูนปั้น บน ผนังโบสถ์ วิหาร วัดนางพญา ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดย ช่างฝีมือท้องถิ่นได้นำคุณค่าทางศิลปะมาสร้างให้เกิดมูลค่าพัฒนาลวดลายศิลปที่ปรากฏบนโบราณสถานสู่ เครื่องประดับเงิน ซึ่งช่างได้พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับอย่างต่อเนื่องมีการต่อยอดในการพัฒนาลวดลาย ให้มีความหลากหลายสวยงามประยุกต์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในบทความจะอธิบายคุณค่าที่ได้รับมีประโยชน์ยิ่ง ทำให้ผู้บริโภคสินค้ามีความรู้สึกภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของศิลปะที่ทรงคุณค่าของชาติ   นอกจากนี้ยังมีบทความที่เชื่อมต่อถึงงานศิลปวัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการจากอิทธิพลของศิลปะ ตะวันออกและศิลปะตะวันตกที่ผสมผสานในงานเฟอร์นิเจอร์ล้านนาร่วมสมัย เป็นบทความของนวนพ สุวรรณ ภูมิได้ทำการศึกษา วิเคราะห์  เปรียบเทียบ ยุคสมัย รูปแบบของศิลปะที่ปรากฏในงานเฟอร์นิเจอร์จากอดีต  จนถึงปัจจุบันเพื่อให้รู้ และ เข้าใจถึงอิทธิพลของศิลปะตะวันออก และศิลปะตะวันตกที่ผสมผสานในงาน เฟอร์นิเจอร์ล้านนาร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน และมีบทความวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่ น่าสนใจอีกเรื่องของพนมพร สารสิทธิยศเรื่องศาสนสถานกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เป็น การศึกษาประวัติความเป็นมาของศาสนสถานกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง สภาพปัจจุบันและ ศึกษาแนวทางการพัฒนาศาสนสถานกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงศาสนสถานพบว่ามีองค์ประกอบ การสนับสนุนการท่องเที่ยว ในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ความปลอดภัย บุคลากรแนะนำในการปฏิบัติ ตัวเข้าศาสนสถานและควรมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกพร้อมเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มี ความสนใจและนักท่องเที่ยวติดตามสืบค้นข้อมูลจากศาสนสถานได้ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบถึงองค์ ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ดี หรือบทความวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารจัดการของกลุ่มสมุนไพร  ชุมชนบ้านเนินศาลา  ตำบลเนินศาลา  อำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ ของสุธาสินี  อิ่มสุขและคณะทำให้เราทราบถึงวิธีการดำเนินการเช่น การวางแผนการน าสมุนไพรมาแปรรูปเป็นสิ่งของต่างๆ  การ ประชาสัมพันธ์ การแจกให้ผู้บริโภคได้ลองใช้ฟรี  และมีการสอนวิธีการท าให้แก่สมาชิกทุกคน การกำหนด หน้าที่ของแต่ละคนเป็นโครงสร้างไว้และการบริหารการปันผลกำไรเป็นต้น ดังนั้นบทความต่าง ๆ จึงน่าสนใจยิ่ง

 สุดท้ายนี้ บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านที่ส่งบทความทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา บทความ ทุกท่านและขอขอบคุณ ท่านที่สนใจติดตามวารสารคณะมาโดยตลอด หากมีข้อเสนอแนะใด คณะกรรมการจัดทำขอน้อมรับนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์เพื่อให้วารสารวิชาการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Published: 2018-12-28

รายละเอียดประจำฉบับ

Academic Articles

Research Articles