วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่มีการพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามีมากขึ้น การศึกษาและการค้นคว้าด้านต่างๆ ของงานวิชาการก็มีช่องทางในการสืบค้นที่หลากหลาย ดังนั้นวารสารวิชาการคณะจึงเป็นแหล่งเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งให้กับท่านที่สนใจได้นำมาพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

คณะกองบรรณาธิการได้จัดทำวารสารทางวิชาการฉบับนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองจึงมีบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพน่าสนใจหลายเรื่อง อันมีองค์ความรู้ คุณค่าทางวิชาการต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาและท้องถิ่น ในวารสารวิชาการฉบับนี้มีบทความวิชาการที่น่าสนใจดังเช่น การศึกษาโลกทัศน์ในการแต่งกายของหญิง ไท-ยวน อำเภอลับแลโบราณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากวรรณกรรมมุขปาฐะ ของสุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ และคณะ ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพทำให้ท้องถิ่นทั่วไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด การแต่งกายในสมัยก่อนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบทความการสืบค้นวิธีการฝึกปฏิบัติดนตรีพื้นเมืองประจำท้องถิ่น ในบทความเรื่อง กลองยืน-กลองหลอน บทเพลงมังคละดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่างของศุภชัย  ธีระกุล ซึ่งบทความนี้เกี่ยวข้องกับการสืบทอดดนตรีมังคละตามวิถีปราชญ์ชาวบ้านในภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์จากการศึกษาทำให้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะของเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลงเพลงต่างๆ นำสู่การถ่ายทอด  และมีบทความที่น่าสนใจในการพัฒนาท้องถิ่นเรื่อง การจัดการชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ตำบลกล้วยแพะ และตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางของณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์และคณะ ผลการศึกษาวิจัยทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพที่สำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น คือ ผู้นำ สมาชิกชุมชน องค์กรภาครัฐและเครือข่าย วิธีการจัดการของชุมชน ซึ่งภาคส่วนต่างๆ ต้องสร้างความร่วมมือในการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ ข้อกำหนด หรือข้อปฏิบัติ เพื่อการบังคับใช้ในกรณีที่จำเป็น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น นอกจากนี้บทความวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ การสร้างกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล และสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ของยุพิน เถื่อนศรี และนิชภา โมราถบ ซึ่งบทความดังที่ได้กล่าวมานี้และอีกหลายบทความในวารสารฉบับนี้เป็นบทความวิชาการที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองที่มีคุณภาพจึงควรค่าแก่การศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณชน

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ คณะกรรมการกองบรรณาธิการ และเจ้าของบทความวิชาการทุกๆท่าน ตลอดจนท่านที่สนใจ ติดตามวารสารคณะมาโดยตลอด จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อเสนอแนะใดคณะกรรมการ ขอน้อมรับนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น ต่อไป

Published: 2019-06-26

รายละเอียดประจำฉบับ

Research Articles

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ